TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. BIRAČ

 

Adresa: Njegoševa 1
75440 VLASENICA
Telefon: 056/490-310
Fax: 056/733-948
Email: birac@sumers.org
Web: www.sumers.org
   

Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Šumsko gazdinstvo "Birač" Vlasenica

Organizacioni dijelovi Šumskog gazdinstva su:

  1. Šumska uprava Vlasenica - tel/fax 056/490-314
  2. Šumska uprava Šekovići   - tel/fax 056/490-336
  3. Šumska uprava Zvornik    - tel/fax 056/490-325

PODACI O DJELATNOSTI: Šumsko gazdinstvo "Birač" Vlasenica se bavi uzgojem, zaštitom i iskorišćavanjem šuma na Vlaseničkom šumsko-privrednom području (ŠPP) i posluje kao organizaciona jedinica u Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.
Vlaseničko (ŠPP) formirano je 1961. godine, i dato na gazdovanje šumsko-privrednom preduzeću "Birač" Vlasenica.
ŠPP "Vlaseničko" obuhvata područja opština Vlasenica, Milići, Šekovići, Zvornik i Osmaci.
ŠPP geografski se prostire između 16° 25' i 16° 52' geografske dužine (istočno od Griniča) i između 44° 01' i 44° 36' sjeverne geografske širine, čija se nadmorska visina kreće od 114 (Kozluk) do 1483 m (Mehovac).
Šume "Vlaseničkog" ŠPP-a leže na obroncima planinskih masiva Javora i Majevice, koji se spuštaju u ravničarske djelove donjeg Podrinja.

Šumsko gazdinstvo "Birač" organizacijski se sastoji od šumskih uprava koje obuhvataju područja opština i to:

  1. Šumska uprava Vlasenica koja gazduje šumama opštine Vlasenica ukupne površine 10.212 ha
  2. Šumska uprava Milići koja gazduje šumama opštine Milići ukupne površine 11.536 ha
  3. Šumska uprava Šekovići koja gazduje šumama opštine Šekovići ukupne površine 11.335 ha
  4. Šumska uprava Zvornik koja gazduje šumama opština Zvornik i Osmaci ukupne površine 7.734 ha

Učešće pojedinih kategorija šuma je sljedeće:

Visoke šume sa prirodnom obnovom
Visoke degradirane šume
Šumske kulture
Izdanačke šume
Goleti podesne za pošumljavanje
Površine nepodesne za gazdovanje
25.842 ha ili
2.922 ha ili
3.641 ha ili
5.505 ha ili
927 ha ili
1.977 ha ili
63 %
7 %
9 %
13 %
3 %
5 %

Ukupno: 40.814 ha

Š.G. "Birač" raspolaže: kvalitetnim bukovim sastojinama, (čine oko 60% svih šuma), mješovitim sastojinama bukve - jele - smrče (oko 12%), hrastovim sastojinama (7%), kulturama crnog i bijelog bora, smrče, javora, jasena, hrasta (11%).
Ukupna drvna zaliha kreće se oko 9 miliona kubika od čega četinari učestvuju sa 15 % a lišćari 85% (totalna masa).
Godišnji etat po ŠPO je oko 130.000 m3 drvnih sortimenata od čega su trupci oko 45% a ostalo su manje vrijedni drvni sortimenti (ogrevno, celulozno i rudno drvo).
Šumsko-uzgojnim radovima: pošumljavanju, proredu i njegi šumskih kultura i sastojina se poklanja posebna pažnja. Godišnje se pošumi oko 100 ha sadnicama lišćara (hrast, javor, jasen, trešnja) i četinara (smrča, bijeli i crni bor) i izvrši proreda prirodnih i vještački podignutih sastojina na oko 200 ha, kao i čišćenje od korova i nepoželjnih vrsta novo-podignutih kultura na oko 300 ha.
Za potrebe, rasadničkog centra obilježene su izdvojene i registrovane sjemenske sastojine pančićeve omorike (ŠU Milići), jele, smrče, crnog bora i bukve.
Posljednjih godina na nivou JPŠ "Šume Republike Srpske" pokreće se inicijativa za korišćenjem ostalih šumskih proizvoda - ljekobilja, šumskih plodova i gljiva, tako da se i u Š.G. "Birač" počinje sa realizacijom ovih programa.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com