TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. BORJA

 

Adresa: Svetog Save 93
74270 TESLIĆ
Telefon: 053/430-067
Telefax: 053/430-273
Email: borja@sumers.org
Web: www.sumerepublikesrpske.org
   

Šumsko gazdinstvo "Borja" upravlja i gazduje "Teslićkim" šumsko-privrednim područjem, za opštinu Teslić.
U sastavu JPŠ "Srpske šume" djeluje od njegovog osnivanja 1993. godine. Privatizacijom nestrateškog dijela kapitala djelatnost iskorištavanja šuma je izuzeta iz Šumskog gazdinstva, te sa pripadajućim sredstvima rada i radnicima organizovana u ODP "Bor-Tes" Teslić i ODP "Korparstvo" Teslić.

Šumski fond kojim upravlja i gazduje ovo Šumsko gazdinstvo:

  • Površina šuma i šumskog zemljišta je 51,650 ha, sa učešćem visokih šuma sa prirodnom obnovom 65%, visokih degradiranih šuma 2%, šumskih kultura 13%, izdanačkih šuma 11%, površina sposobnih za pošumnjavanje 2%, površina nepodesnih za gazdovanje 1% i uzurpacije 7%.
  • Zaliha sveukupne drvne mase od 9,487,000m3, sa učešćem četinara 23% i lišćara 77%. Zaliha od 204m3/ha je manja od prosjeka u preduzeću za 1.30m3/ha ili 17%.
  • Godišnji zapreminski prirast sveukupne drvne mase 274,000m3 ili 5.90 m3/ha je manji od prosjeka u preduzeću za 1.30m3/ha ili 43%.
  • Sječivi etat sveukupne drvne mase od 155,600m3 je manji od prirasta za 118,400m3 ili 43%
  • Izvršeni obim sječa u poslednjih sedam godina je prosječno godišnje iznosio 74,900m3 sveukupne drvne mase, što predstavlja 48% etata i 27% prirasta.

Šumsko-privredno područje je dosta siromašno kvalitetnim šumama. U šumskom fondu preduzeća učestvuje u površinama sa 6.25%, zalihama 5.50%, prirastu 5.35%, etatu 4.09% i izvršenim sječama od 3.77% sveukupne drvne mase.

Sjemenske sastojine bijelog bora su izdvojene u Gospodarskoj jedinici "Ukrina Mala", odjeli 107 i 207, i hrasta kitnjaka, odjel 108c.

U poslednjih sedam godina obavljeno je pošumnjavanje na površini od 360.10ha, njega kultura obavljena na površini od 234.50ha i ostali uzgojni radovi na 682.20ha. Ukupni troškovi svih radova su iznosili 570,200 KM od čega u toj 316,800 KM ili 56% i proširenoj reprodukciji 253,500 KM ili 44%.
Šumsko gazdinstvo se nije bavilo iskorišćavanjem sporednih šumskih proizvoda.
Šumsko gazdinstvo koristi i gazduje sa Privredno-sportskim lovištem "Borja" na površini od 85,196ha. Unutar šumsko-privrednog područja nalazi se u svijetu poznati banjsko-rekreativni centar "Banja Vrućica", a postoje realnije mogućnosti za razvoj lovstva i po tom osnovu lovnog turizma.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com