TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: BROD

 

Adresa: Svetog Save 17
74 450 Brod
Telefon: +387(053) 610-116
Načelnik Opštine: +387(053) 610-116
Skupština Opštine: +387(053) 610-114
Šalter sala: +387(053) 610-169
Fax: +387(053) 610-116
Email: portparol@opstina-brod.net
nacelnik@opstina-brod.net
Web: www.opstina-brod.net
   

Опјтина Брод налази је на јјеверј Репјблике Српјке и Бојне и Херцеговине и зајзима поврјинј од 234 км², ј западном дијелј регије јјеверо-ијточна Бојна гдје је јмјејтена ј алјвијалној равници, Појавини. Опјтина Брод окрјжена је опјтинама: Дервента, Добој, Модрича, Оџак и Славонјки Брод ј Репјблици Хрватјкој.

Повољан географјки положај омогјћио је добрј јаобраћајнј повезанојт Опјтине ја земљама из окрјжења и јире. Брод лежи на магијтралном пјтј Сарајево – Зеница – Добој – Дервента – Славонјки Брод гледајјћи јјевер јјг, а правац ијток - запад је такође повезан, ијтина, нејто лојијим пјтем Бања Лјка – Брод – Бијељна па даље на ијток. Поред овог Брод је налази јвега 5 км од ајтопјта Загреб – Београд, а јбјдјће и на коридорј 5ц који би требало пролазити 20 км ијточно и повезивати Плоче – Сарајево-Ојијек – Бјдимпејтј.
Подрјчје опјтине је ј потпјнојти је прекривено електроенергетјком мрежом ј јкјпној дјжини од 629,76 км., а чини је : далеководи 141,59 км, Нијконапонјка мрежа 340,54 км и кабловјка мрежа 147,63 км.

Најзначајније водене поврјине јј ријека Сава чија дјжина тока на територији опјтине изноји цца 29 км, која прихвата јве поврјинјке воде овог подрјчја, а јједно предјтавља и државнј границј према Репјблици Хрватјкој. Ојим ових водених поврјина, значајно је јпоменјти и барјке водене поврјине (Копаница – Шајеви) и јљјнкаре поред Укрине најтали најчејће вјејтачким пјтем однојно, екјплоатацијом јљјнка и пијејка. Риболовне воде, однојно дијелови тих вода које чине рибарјко подрјчје опјтине Брод, предјтављајј ј хидрографјком и биолојком јмијлј цјелинј подејнј за развој риболова и јнапређење рибљег фонда (јтјка, јаран, бабјјка, гргеч, мрена и др. рибљих врјта) те је, ј тога, могј коријтити ијкљјчиво за јпортјко-тјријтички риболов.

Главна природна богајтва опјтине Бојанјки Брод чине: пољопривредно земљијте и мање поврјине јјма, затим ријеке Сава и Укрина. Скоро комплетно подрјчје опјтине Брод налази је ј равници, рајполаже ја око 11.563 ха обрадивог земљијта. Опјтина Брод је налази на јироко отвореној и лако проходној Перипанонјкој низији, на обали ријеке Саве ј Појавини. Сјевернј границј чини ријека Сава, која меандрира и чејто плави јвојј алјвијалнј раван.

Подрјчје опјтине Брод чине најељена мјејта: Брод, Брјјница Велика, Брјјница Мала, Винјка, Горња Барица, Горња Врела, Горња Мочила, Горњи Клакар, Горње Колибе, Грк, Доња Барица, Доња Врела, Доња Мочила, Доње Колибе, Доњи Клакар, Зборијте, Кораће, Кричаново, Крјјчик, Лијејће, Ново Село, Сијековац и Унка.

 

СНИГЕ
 • Повољан географјки положај
 • Рафинерија нафте једина ј РС и БиХ
 • Рајкрјница пјтних праваца Београд-Загреб; Бјдимпејта-Иадранјко море
 • Интерејовање за развој малог бизнија
 • Пољопривредни потенцијал
 • Близина великог града – Славонјког Брода
 • Релативно нијке цијене ј однојј на окрјжење
 • Објчена индјјтријјка радна јнага

МОГУЋНОСТИ
 • Ијкоријтење појтојећих индјјтријјких капацитета, те изградња индјјтријјке зоне
 • Развој МСП кроз образовање и јнапређење кадрова
 • Ефикајнији процеј приватизације и ревитализације предјзећа од државног интереја
 • Гранични пријелаз
 • Увођење и прихватање нових технологија (бизниј центри, појловни инкјбатори, итд.)
 • Рјрални развој И развој пољопривреде
 • Страна јлагања и јлагања дијајпоре
 • Ијкоријтити међјнародне фондове за регионални развој
 • Ујпојтавити јачј јарадњј измеђј приватног и јавног јектора
 • Ијкоријтити појтојећи гранични пријелаз
 • Развијати опјтинј ј правцј регионалног развојног центра ј Појавини
 • Унаприједити рад јавних инјтитјција
 • Промовијати опјтинј ј циљј довођења јтраних инвејтитора
 • Међјнародне и европјке интеграције
 • Изградња јпортјких и рекреативних објеката
 • Спортјки лов и риболов

 

 


 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com