TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: GACKO

 

Adresa: Ul. Solunskih dobrovoljaca 2
88 240 GACKO
Telefon: 059/472-433, 472-423
Tel/Fax: 059/472-862, 472-401
   

 


Термоелектрана и
рудник Гацко

 


Брана Гацко - прва вјештачка брана на Балкану

Главни природни ресурси општине Гацко су угаљ, вода пољопривредно земљиште, камен, пијесак шљунак и љековито биље. Структура земљишта према врсти је: 8% оранице, 0,2% воћњаци, 12% ливаде, 48% пашњаци, 28% шуме и ниско растиње и 3,8% неплодно земљиште.
Искоришћеност природних ресурса је на врло скромном нивоу, осим угља у смислу кориштења за производњу електричне енергије.

Полазећи од проблема незапослености, а уважавајући напријед назначено, намећу се следећи правци развоја општине и улагања предметних средстава и то:

 1. Истраживање и изградња алтернативних привредних капацитета путем стимулативног кредитирања у складу са развојном стратегијом општине. Висина кредитних средстава је 70% од расположивих средстава, сходно Закону о накнади за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије ("Службени гласник РС" 85/03).
  Стимулативни кредити су предвиђени као подршка, за:
  1. Инвестирање у развој пољопривреде у циљу оживљавања села. Коришћењем пољопривредних ресурса створиће се услови за трајно запошљавање становника, кроз формирање малих и средњих предузећа из области:
   • прераде млијека,
   • прераде меса,
   • говедарства (гатачко говече)
    • узгоја стеоних јуница,
    • фарме музних крава,
    • това јунади,
   • интезивно овчарство,
   • воћарства,
   • производње житарица,
   • производње поврћа,
   • пчеларства,
   • перадарства,
   • производње, откупа и прераде љековитог биља,
   • узгоја пужева,
   • узгоја рибе,
   • осталих развојних производних програми који су у складу са развојном стратегијом општине Гацко.
  2. Улагање у обављање и развој традиционалних и дефицитарних заната за којима данас постоји интерес, а који би знатно проширили могућност да се сукцесионо или ланчано шири спектар других услуга:
   • РТВ механичар
   • златар
   • сајџија
   • ковач
   • обућар
   • остали дефицитарни занати
  3. Улагање у развој других производних дјелатности с циљем трајног запослења и то:
   • прерада и паковање воде
   • производи од дрвета
   • производи од текстила
   • производи од коже
   • производи од метала
   • производи од камена
   • производи од житарица
   • производи прикупљени из природе
   • кућна радиност
   • остали производни капацитети
  4. Улагање у развој туризма са посебним нагласком на:
   • развој транзитног туризма и комплетирање туристичке понуде за прихват транзитних туриста уз главне саобраћајнице
   • развој спортско-рекреативног, ловног и риболовног туризма
  5. Кредитирање истраживања и израде развојних програма, пројеката и елабората (елаборат сировинске базе и сл.)
  6. Кредитирање у истраживања и развој информативно-комуникационих технологија, интелектуалних услуга као и услуга у области здравствене, социјалне и дјечије заштите.

 2. Средства која немају карактер кредитних, а која се остваре као позитивни ефекти финансијских трансакција из овог програма, додјељиваће се у виду субвенција, премија, стимулација и награда.
  1. У циљу побољшања производње предвиђају се додјеле стимулација, субвенција, премија и награда из области:
   • говедарства
   • овчарства и козарства
   • воћарства
   • ратарства
   • пчеларства
  2. У циљу побољшања демографске слике општине, планирамо давања:
   • супружницима који склопе брак до 30 година старости
   • мајкама које роде троје и више дјеце
 3. Изградња примарних инфраструктурних објеката који су у функцији привредног развоја, запошљавања и екологије.

  Ова средства ће се пласирати путем општинског органа управе, а на основу плана који усвоји Скупштина.Општински орган управе дужан је подносити Скупштини шестомјесечни извјештај о утрошку средстава. Висина средстава је 30% од расположивих и НЕМАЈУ карактер кредитних. Наведена средства ће се улагати у следеће пројекте:
  • водовод (дугорочно рјешавање снабдјевања питком водом Гацка),
  • изградња јужне обилазнице града са припадајућом инфраструктуром (канализациони колектор, водовод, топловод, јавна расвјета, електроводови, оптичка кабловска линија)
  • Завршетак радова на изградњи инфра-структуре насеља Бурак-Воћњак и Зечице
  • Изградња и асфалтирање локалних путева, са припадајућим објектима,
  • Завршетак радова на реконструкцији дијела улице Краљице Јелене и 18. ХЛПБригаде.
  • Реконструкција и изградња уличне расвјете, као и изградња пјешачких стаза у оквиру урбанистичког плана Гацка 2000-2015.
   - улица 18 ХЛПБ и Српских ратника,
   - улица Солунских добровољаца (од Дома здравља до Рудника и ТЕ Гацко,
   - улица Немањина( од бензинске пумпе до насеља Хидроградња)
  • Изградња Центра за дјецу са посебним потребама
  • Завршетак радова на каналу Слављан.
  • Ивођење радова на заштити објеката у касарни Браћа Тепавчевић у Автовцу (уградња фасадне столарије и израда фасаде)
  • Санација бране Нелава у Муљима са припадајућим каналом
  • Израда планско-пројектне документације ( РП -канал и РП Центар II, главних пројеката обилазница, улице Алексе Шантића, јавне расвјете, пјешачких стаза, аутобуске станице и градске пијаце)
  • Контрола заштите животне средине
  • Комунална дјелатност у функцији екологије.

Кредитна средства из тачке 2. распоређују се на следећи начин:
- За потребе из тачке 1. овог Програма до 60% расположивих средстава
- За потребе из тачака 2, 3, 4, 5 и 6 овог Програма до 40% расположивих средстава
- Сви трошкови за додјелу кредита падају на терет ових средстава

Уколико се због недостатка квалитетних програма не утроше предвиђена средства у једној области, могу се преусмјерити у другу област, као и за субвенције, премије, стимулације и награде, највише до 50% потребних средстава.

Пријављене програме оцјењиваће ОДБОР ЗА УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНИМ СРЕДСТВИМА. Одбор броји 7 чланова, именује га Скупштина општине на предлог Начелника општине.
Одбор сачињавају представници банке и општине.

Приједлог критерија, поступак за додјелу и услове додјеле кредита усвојиће Скупштина општине на приједлог одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Контролу намјенског трошења кредитних средстава, вршиће комисија која броји 5 чланова. Комисију именује Скупштина општине на приједлог Начелника општине.

Кредитна средства се могу улагати САМО на подручју општине Гацко.
Кредитна средства ће се пласирати кориснику САМО ПУТЕМ БАНКЕ уз обезбјеђење одговарајућих механизама за њихово враћање, као и сношење трошкова сервисирања кредита.

Висина кредитних средстава је у функцији обезбјеђених радних мјеста, а додијељена средства морају бити основ трајног запослења најмање подносиоца захтјева.

Скупштина овлашћује Начелника Општине да према Закону о набавци роба и услуга изабере банку која ће сервисирати и пружати стручну помоћ у управљању кредитима и о избору обавијести Скупштину.

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com