TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: HIDROELEKTRANE DABAR

 

HIDROELEKTRANE DABAR d.o.o.


Adresa: Obala Luke Vukalovića 2,
Trebinje
Tel/Fax: 059/261-571
 

Višenamjenski sistem Gornjih Horizonata je izučavan i analiziran tokom proteklih nekoliko decenija. Ovo područje karakterišu značajni vodni resursi koji imaju kao osnovnu karakteristiku obilje padavina u periodu povodnja (oktobar-maj) sa poplavama dugog trajanja u karstnim poljima i značajan deficit površinskih voda u letnjem periodu kada vodotoci potpuno presušuju.

Zbog izraženog procesa karstifikacije, nivoi podzemnih voda su u letnjem periodu vrlo niski i nepodobni za eksploataciju.

Projektom Gornjih Horizonata predviđa se kompleksno uređenje vodnog režima kojim se rešavaju vodoprivredni, socijalni, ekološki i energetski aspekti. Sve dosadašnje analize su pokazale društveno-ekonomsku opravdanost projekta (vodosnabdevanje, navodnjavanje, energetika) pri čemu treba imati u vidu i čitav niz drugih pozitivnih socijalnih efekata (bolja organizacija života, omogućavanje intenzivnog razvoja pratećih proizvodnih delatnosti, smanjivanje trenda iseljavanja iz regiona, izgradnja prateće infrastrukute i dr.)

Gornji Horizonti, kao geografski pojam, obuhvataju kraška polja koja su visinski postavljena na preko 500m nadmorske visine, a nalaze se na razvođu voda između reke Neretve i Trebišnjice.

Najznačajnija i najveća kraška polja su: Gatačko, Nevesinjsko, Dabarsko i Fatničko.

Višenamenski sistem Gornjih Horizonata obuhvata veliki broj objekata lociranih na razmatranim kraškim poljima sa osnovnim ciljem da se deo raspoloživih voda na njima prebaci u postojeću akumulaciju „Bileća“. Ove dodatne količine voda imaju značajan uticaj na Donje Horizonte čime se ostvaruju veliki energetski efekti. Postojeća energetska infrastruktura predstavlja ograničavajući faktor za punu realizaciju dodatnih energetskih efekata i podrazumeva da se izgradnjom Gornjih Horizonata moraju paralelno realizovati dodatni energetski kapaciteti na Donjim Horizontima. Sistem Gornji Horizonti obuhvata tri hidroelektrane:

 • HE „Nevesinje“, sa akumulacijama na teritoriji opština Nevesinje i Gacko (instalisane snage oko MW);
 • HE „Dabar“, sa akumulacijom u Nevesinjskom polju (instalisane snage MW);
 • HE „Bileća“ (instalisane snage MW).

HE „Dabar“ je akumulaciono-derivaciona hidroelektrana, koja koristi vodu iz akumulacije na Nevesinjskom polju, formiranu izgradnjom brane „Pošćenje“. Voda se od akumulacije do mašinske zgrade u Dabarskom polju dovodi derivacionim tunelom i cevovodom pod pritiskom.

Objekti HE „Dabar“ se nalaze na teritorijama opština Nevesinje, Berkovići i Bileća.

HE „Dabar“ je svakako najisplativiji objekat sistema, pa se sa razvojem tehničke dokumentacije za ovu HE i najdalje otišlo. Dana 23.6.1986. godine dobijena je vodoprivredna saglasnost za izgradnju HE „Dabar“ sa pripadajućim objektima. 2011. Godine izrađena je Aktuelizacija i novelacija osnova glavnog projekta (Energoprojekt-Hidroinženjering), koja je usvojena kao osnova za izradu glavnih projekata objekata HE „Dabar“ (uključivši zaključke sa revizije).

Osnovne karakteristike HE „Dabar“ (sa podacima iz Aktuelizacije i novelacije osnova glavnog projekta):

 • Srednji višegodišnji protok na profilu „Pošćenje“ 11m3/sec;
 • Kota normalnog uspora
  • U vegetativnom periodu 830,00 mnm;
  • U vanvegetativnom periodu 836,00 mnm;
 • Kota minimalnog radnog nivoa 823,00 mnm;
 • Instalisani protok 55 m3/sec;
 • Broj i tip agregata 3 Fransis;
 • Kota donje vode za instalirani protok 474,00 mnm;
 • Konstruktivni neto pad 330,70 m;
 • Instalisana snaga hidroelektrane 159,15 MW;
 • Srednja godišnja energetska proizvodnja 251,80 GWh/god.

Hidroelektranu Dabar čine sledeći objekti:

 • Brana „Pošćenje“ i akumulacija „Nevesinje“ (uključujući i nasipe „Grebak“ i „Vranjača“ i ostale objekte za zaštitu akumulacije prema potrebi).
 • Dovodni sistem za transport vode do HE (ulazna građevina, dovodni tunel-do vodostana pristupni tunel Straževica i nizvodni pristupni tunel).
 • Mašinska zgrada i razvodno postrojenje (uključujući vodostan i cevovod pod pritiskom).
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com