TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ISTOČNI DRVAR

 

Telefon: 050/480-083
050/482-877 (načelnik)
Fax: 050/480-950
   

Opština Istočni Drvar se nalazi u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Sjedište opštine se nalazi u Potocima.

U opštini se nalaze sledeća naselja sa manje od 100 stanovnika: Potoci, Srnetica, Dražići i Uvala.

Po poslednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, opština Drvar je imala 17.126 stanovnika, raspoređenih u 38 naseljenih mesta.

Infrastruktura

Opština Istočni Drvar nije povezana asfaltnim putem. Putevi koji presijecaju teritoriju opštine su uglavnom makadamski, šumski, kategorisani i nekategorisani putevi, koji uglavnom služe za ekspoataciju drvne mase.

Opština je preuzela niz aktivnosti da se izgradi put Vučja Poljana-Potoci- Drvar kako bi se omogućila nesmetana komunikacija sa okruženjem i svijetom. Ovaj projekat je u početnoj fazi,a izgradnja bi trebalo da počne u drugoj polovini 2009. god.
Vodosnabdijevanje se uglavnom vrši iz postojećih seoskih bunara-kišnica i djelom iz vodovoda čija je sanacija u toku, kao i izgradnja distributivne vodovodne mreže.
Izrađen je vodovod Srnetica – Potoci u dužini od 11.000 m i dovedena pitka voda ,a sada je u fazi izgradnja distributivne vodovodne mreže za sva naselja. Takođe je izvršena sanacija postojećih izvorišta, a programom je planirano da se obezbijede veće rezerve vode izgradnjom cisterni sa većim kapacitetima za čuvanje vode koja bi se koristila u sušnom periodu.
c) Na teritoriji opštine izvršena je elektrifikacija i doveden je dalekovod 10/20KV. U planu je da se izradi projektna dokumentacija dovođenje električne energije od Uvale do Srnetice.
d) Kanalizaciona mreža za otpadne i oborinske vode nije urađena, ali postoji projektna dokumentacija i planira se raditi kada se obezbijede finansijska sredstva.
e) Zbrinjavanje čvrstog otpada se sprovodi u skladu sa zakonskim propisima, iako se odlaže na privremene deponije.
f) Telefonska mreža funkcioniše preko SLL mreže (mobilne telefonije )

Dodatne informacije

PROJEKTI ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE OPŠTINE
-Cjelokupni program razvoja opštine zasnovan je, u skladu sa opštom politikom razvoja ove opštine i obezbijeđenim finansijskim sredstvima.
Težište razvoja se usmjerava na razvoj i unaprjeđenje infrastrukture, posebno na razvoj i unaprjeđenje:
- Putne mreže (urađen projekat puta Vučja Poljana-Potoci)
- Vodovodne mreže (urađeni projekti za vodosnbdjevanje svih naselja, a u toku je izgradnja distributivne vodovodne mreže po naseljima Potoci-Dražići, Gornja i Donja Uvala).
- Urađen je projekat kanalizacione mreže za naselje Potoci
- Urađen projekat izgradnje zgrade opštine
- Urađen regulacioni plan za naseljeno mjesto Potoci

SEKTORSKA ANALIZA
- Na ovim prostorima tradicija je bila i ostala ekspoatacija drvnih sortimenata, prevoz željeznicom koja je obuhvatala oko 550 KM uskotračne pruge i sječom šume preko 40.000 m3.
- Danas na ovim prostorima i dalje najveći proizvodni sektor je eksploatacija drvne mase čija se eksploatacija na godišnjem nivou planira na oko 43.000 m3 drvne mase.
- Manje se predviđa prerada drvne mase, posebno finalna, zbog nedostatka prerađivačkih kapaciteta.

BROWNFIELD ZA RAZVOJNE PROJEKTE OPŠTINE
- Izgradnjom putne komunikacije Vučja Poljana-Potoci i prema Drvaru otvaraju se široke mogućnosti daljeg privrednog razvoja ove opštine.
Posebno će do izražaja doći lokacije koje su veoma značajne i atraktivne za ekonomski razvoj opštine, a to su:
- Obnova naselja Srnetica sa aspekta turističkog programa
- Revitalizacija uskotračne pruge Srnetica-Potoci i dalje
- Otvaranje prostora Ždralica i Resanovača sa aspekta turističkog razvoja, kao i samog naselja Potoci i Uvala na osnovu plana razvoja malih i srednjih preduzeća iz oblasti prerade drveta.

PONUDA ZEMLJIŠTA I OBJEKATA POGODNIH ZA PROIZVODNE KAPACITETE
S obzirom na to da opština Istočni Drvar ne raspolaže sa nepokretnostima i zemljištem, u planu je da se u što skorije vrijeme izvši prenos prava vlasništva 120 ha šumskog zemljišta na Opštinu u naselju Potoci. Na teritoriji opštine postoje i atraktivne lokacije za pokretanje biznis programa: Uvala – za preradu drveta; Dražići i Potoci – za izgradnju turističkih objekata i objekata smještaja; Srnetica - za izgradnju objekta sa sadržajima zdravstvenog i liječničkog tretmana; Ždralica i Potoci - za zimske sportove, trim staze i lovni turizam.
Osim toga, lokacije Uvala, Ždralica, LJeskovica i Potoci atraktivne su i za prikupljanje ljekobilja i uzgoj stoke, posebno lokalitet Uvala.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com