TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: JEZERO

 

Adresa: 21. novembra bb, JEZERO
Telefon: 050/291-001
Fax: 050/291-002
Email: jezero@teol.net
Web: www.jezero.rs.ba
   

 

1. Geografija

Prirast stanovništva u opštini Jezero bio je mnogo veći u periodu od 1948. do 1991. nego za period od 1991. do 2005. godine, u kojem je prirast opadao, pogotovo u periodu ratnih dejstava kao posljedica migracionih kretanja stanovnika opštine Jezero, odnosno tadašnje MZ, a potom, od Dejtonskog sporazuma, opštine Jezero. Sve je to posljedica loše ekonomsko-socijalne situacije na području opštine Jezero.

Opština Jezero je opština u kojoj se stanovništvo pretežno bavilo poljoprivredom što je u značajnoj mjeri omogućeno njenim geografskim položajem. Određen broj stanovnika u prethodno posmatranom periodu je svoja prava na rad ostvarivao u susjednim opštinama, otprilike oko 40%, prema podacima do kojih smo došli u neposrednom kontaktu sa većim brojem građana, ali i imajući uvid u ostale akte, npr. EURED - projekat Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj u BIH.

Sada opština Jezero broji ukupno oko 2.500 stanovnika, a većina stanovnika je i prije rata živjela na ovim prostorima, dok je broj stanovnika raseljenih u opštini Jezero mali, oko 4 do 5 porodica sa oko 25 članova.

Budući da je Jezero opština manje veličine (64,8 km2), nije moguće izvršiti podjelu stanovništva na urbano i ruralno, pošto samo jedan mali, centralni dio opštine Jezero spada u urbani dio, dok ostalo stanovništvo, oko 70%, živi izvan urbanog dijela, razmješteno po ostalom, ruralnom dijelu.

 

2. Istorija

Postoje mnoge legende o postanku Jezera! Na osnova priča starijih ljudi, čiji preci vjekovima žive na ovom području, možemo saznati mnoge legende o postanku našeg mjesta.

Ove priče prenose se sa koljena na koljeno mnogo godina, uglavnom u dugim zimskim noćima da bi se prekratile. Mnoge priče i legende su usljed mnogobrojnih prepričavanja izgubile na vjerodostojnosti, ali su i pored toga veoma zanimljive i značajne za istraživanje Jezera.

Na osnovu nekih priča zaključujemo da se na ovom prostoru nekada davno nalazilo more, odnosno jedan od zaliva nekadašnjeg Panonskog mora. Brda u okolini Jezera bila su ostrva i pristaništa za brodove i čamce. Postoje mnoge priče o pronalasku sidra i vezova za brodove na brdu Otomalj. Krajem kenozoika , početkom mezozoika došlo je do povlačenja Panonskog mora kroz Đerdapsku klisuru ka Vlaškopontijskoj niziji. Na dnu bivšeg mora nedavno su pronađene velike količine blaga. Legenda kaže da je nakon povlačenja mora na ovom području ostalo jedno Jezero po kojem je mjesto dobilo ime koje i danas nosi JEZERO.

 

3. Infrastruktura

Jezero ima dosta povoljan saobraćajno-geografski položaj. Kroz teritoriju opštine Jezero prolazi jedan magistralni i jedan regionalni putni pravac. Navedeni putni pravci imaju zadovoljavajuće saobraćajne uslove. Lokalna putna mreža na području opštine dosta je loša, tj. ima dosta nekategorisanih makadamskih putnih pravaca. Na području opštine Jezero organizovanog javnog prevoza nema. Koriste se međugradske autobuske linije.

S obzirom na bogatstvo riječnim tokovima, na području opštine Jezero ima ukupno 8 mostova koji povezuju različite putne pravce.

Na području opštine Jezero postoje stabilna PTT mreža. U objektu pošte u Jezeru instalirana je telefonska centrala sa oko 350 priključaka na fiksnu telefoniju. Na području opštine Jezero je stabilan i signal mobilne telefonije. Opština Jezero nema lokalnu radio stanicu. Informisanost građana je generalno loša. Dnevna štampa može se nabaviti u samo jednom poslovnom objektu na području cijele opštine. Poseban problem je nepokrivenost opštine Jezero TV signalom. Izgradnja jednog repetitora riješila bi ovaj problem.

Na području opštine Jezero elektroenergetska situacija je u prilično dobrom stanju. Dovod iz Mrkonjić Grada je obezbjeđen 35KV novoizgrađenim dalekovodom i isti je u dobrom stanju. Napajanje opštine Jezero vrše tri 10 KV dalekovoda i to: 10 KV dalekovoda Angropromet; 10 KV dalekovod Prisoje; 10KV dalekovod Stupna.

Niskonaponska mreža instalisana je gotovo na cijeloj teritoriji opštine i napaja oko 450 do 500 potrošača u dužini od oko 24 km. Stanje i visoko i niskonaponske mreže nije zadovoljavajuće i neke dijelove je potrebno rekonstruisati.

Jedan dio naselja Čerkazovići nema napajanja električnom energijom. Za ovo je potrebno izvršiti izgradnju dalekovoda u dužini od 500 metara, te trafo stanice i niskonaponske mreže u dužini od 2 km. Imajući u vidu da je u prošloj godini završena NN mreža na području sela Borci, uz pomenuti problem napajanja u naselju Čerkazovići, svi dijelovi opštine Jezero bili bi pokriveni napajanjem električne energije.

Komunalne usluge na području opštine Jezero vrši JKP Komunalno Jezero.

Osnivač mu je SO Jezero. JKP Komunalno Jezero dat je na upravljanje i gradski vodovod. Vodovod je u dosta lošem stanju, te je zbog čestih kvarova snabdjevanje vodom neuredno i neredovno. Rađen je prije više od 30 godina u dužini od 3,1 km od azbestno-cementnih cijevi čiji je rok upotrebe istekao. Potrebna je zamjena ovih cijevi, a i gubici vode su veliki.

 

4. Strategija razvoja opštine

Opština Jezero treba da postane prosperitetna opština sa visokim stepenom zaposlenosti i socijalne sigurnosti stanovništva, koja pruža velike mogućnosti za razvoj preduzetništva i turizma uz očuvanje ekološki čiste i zdrave sredine.

Ljudski resursi i upravljanje ljudskim resursirna su najznačajniji faktor. Preduzetna i efikasna lokalna uprava uz punu saradnju sa građanima kao partnerima biće otvorena u cilju osiguranja kvalitetnog i perspektivnog života.

Strateški pravci razvoja opštine Jezero su: poboljšanje ekonomskog razvoja, razvoj infrastrukture, razvoj turizma, razvoj kulture i sporta, efikasna lokalna zajednica, uređena lokalna zajednica sa naglaskom na zaštitu životne sredine, kvalitetno obrazovanje i unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite.

Poboljšanje ekonomskog razvoja potići će se kroz: modernizaciju privrednih grana i povećanje njihove konkurentnosti, preradu domaćih sirovina, podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje podsticajnog poslovnog ambijenta, provođenje reformi u segmentu ekonomskog razvoja, poduzimanje napora s ciljem povratka prijeratnog stanovništva, stvaranje prepoznatljivog imidža opštine Jezero kao ekonomski razvijene sredine. Radi ostvarenja ovog cilja radiće se na sledećim razvojnim programima: razvoj drvnoprerađivačkih kapaciteta i prerada drvnog otpada,

izgradnja mini hidrocentrale, osnivanje poljoprivredne zadruge, osnivanje mini farme za proizvodnju mesa i mlijeka, proizvodnja zdrave hrane, ribe i prerađevina od ribe, sakupljanje i otkup ljekovitog bilja i šumskih plodova i otvaranje pijace u Jezeru.

Razvoj infrastrukture obezbijediće se kroz: rekonstrukciju i modernizaciju putne mreže, rekonstrukciju visoko naponske i nisko naponske elektro mreže, izradu gradskog vodovoda, izgradnju kanalizacije, pokrivanje cjelokupnog područja RTV signalom, dovršetak radova na trajnom sprečavanju poplava i smještaj raseljenih lica.

Razvoj infrastrukture podrazumijeva: sanaciju lokalne putne mreže, elektrifikaciju naselja Čerkazovići, regulaciju rijeke Jošavke kroz naselje Jezero i na ušću, izradu gradskog vodovoda, izgradnju mosta kod kačarevih kuća, izgradnju repetitora i pokrivanje signalom RTV cijelog područja opštine, dodjelu placeva za izgradnju kuća raseljenim licima i pomoć pri izgradnji stambenih objekata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sanacija zgrade stare željezničke stanice.

Razvojni planovi u oblasti turizma su: razvoj turističke infrastrukture, razvoj marketinga u turizmu, razvoj turističkih potencijala, izgradnja turističkih objekata, zaštita prirodnih ljepota i zaštita kulturno istorijskog nasljeđa.

 

5. Pravno regufisanje djelatnosti Opštinske procedure

Lokalna uprava nosilac je koordinacija akcija javnog, vladinog i nevladinog sektora i uspostave i izgradnje njihovih partnerskih odnosa.

Lokalna uprava organizovana je tako da u svako vrijeme može pružiti sve usluge građanima. Stručne i administrativne poslove kako za građane, tako za načelnika i skupštinu opštine obavlja Administrativna služba opštine.

Administrativna služba opštine Jezero smještena je u novoizgrađenoj zgradi opštine Jezero, te su time stvoreni solidni uslovi za rad u odnosu na prethodni period.

Na nivou opštine nema poslovnih udruženja sa kojima bi se stvarao partnerski odnos u razvoju. Zbog toga nema ni adekvatnog planiranja ekonomskog razvoja i zapošljavanja.

Saradnja lokalne uprave sa vladama i vladinim organizacijama je korektna i obostrana. Međutim, u posljednje vrijeme ne osjeti se zainteresovanost da se opštini Jezero pomogne bilo stručno bilo finansijski u bilo kojoj oblasti.

Korisna je i bitna pomoć OSCE-a kako u doprinosu u radu organa lokalne uprave tako i razvoja cjelokupne lokalne zajednice.

Centri za pomoć i korisne informacije Opština Jezero obezbijediće prijemnu kancelariju u prizemlju novoizgrđene zgrade opštine. Biće urađeni posebni prostori - police na kojima će se nalaziti odštampani obrazci za podnošenje svih zahtjeva građana.

Svakodnevno informisanje građana o radu lokaolne samouprave i javnih preduzeća kao i ostalim pitanjima od interesa građana obavljaće se putem oglasnih ploca i uspostavom lokalnog radija, zborove građana, panele i sate građana.

Radiće se na daljem osavremenjavanju kancelarije za pravnu pomoć građanima i pružanju pravne pomoći iz svih oblasti. Redovno će biti izdavan službeni glasnik opštine i objavljivani svi akti akti skupštine, načelnika i javnih preduzeća.

U saradnji sa ARDOM opremljena je kancelarija sa info deskom koji je u procesu zaživljavanja rada i putem kojeg će građani moći dobiti sve potrebne informacije i ostvarivati svoja prava.

Pomoć i korisne informacije građani mogu dobiti svaki radni dan na telefone
050-291-001 i 050-291-002, na WEB stranici www.jezero.rs.ba kao i
na E-mail: jezero@teol.net i opstinajezero@yahoo.com

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com