TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. KLEKOVAČA

 

Adresa: M. Radmana
Potoci - ISTOČNI DRVAR
Telefon: 050/311-298
050/480-076
Telefax: 050/302-850
   

Šumsko gazdinstvo "Klekovača-Potoci" upravlja i gazduje sa šumama i šumskim zemljištem na "Drvarskom" šumskoprivrednom području, odnosno području opštine Istočni Drvar, sa sjedištem u Potocima.
U sastavu JPŠ "Srpske šume" djeluje od njegovog osnivanja 1993. godine. Dejtonskim sporazumom veći dio opštine Drvar pripao je Federaciji. Za preostali dio šuma i šumskog zemljišta koji je pripao Republici Srpskoj formirano je Šumskoprivredno područje opštine Istočni Drvar i osnovano Šumsko gazdinstvo "Klekovača-Potoci".
Privatizacijom nestrateškog dijela kapitala djelatnost iskorišćavanja šuma je izuzeta iz Šumskog gazdinstva, te sa pripadajućim sredstvima rada i radnicima organizovani u ODP "Srnetica" Potoci.

Šumski fond kojim upravlja i gazduje ovo Šumsko gazdinstvo sastoji se od:

  • Površina šuma i šumskog zemljišta je 7.943 ha, sa učešćem visokih šuma sa prirodnom obnovom 86%, šumskih kultura 4% i goleti podesnih za pošumljavanje 9%, i goleti nepodesnih za pošumljavanje 1%.
  • Zalihe sveukupne mase drvne mase 3,460.000m3, sa učešćem četinara 70% i lišćara 30%. Zaliha od 487m3/ha je za 242m3/ha ili 100% veća od prosječne zalihe u Preduzeću.
  • Godišnji zapreminski prirast sveukupne drvne mase 91.000m3 ili 12,8m3/ha je veći od prosjeka u Preduzeću za 5,60m3/ha ili 78%.
  • Sječivi etat sveukupne drvne mase 76.000 m3 i čini prirasta 84%.
  • Izvršeni obim sječa u poslednjih sedam godina je prosječno godišnje iznosio 47.403m3 sveukupne drvne mase što predstavlja 62% etata i 47% prirasta.

Ovo šumskoprivredno područje je izuzetno bogato kvalitetnim šumama četinara i po zalihama i prirastu po 1 ha znatno je iznad prosjeka u Preduzeću.

U poslednjih sedam godina obavljeno je pošumljavanje na površini od 20ha sa utrošenim sredstvima od 17.500 KM i to u prostoj reprodukciji 14.200 KM ili 81% i proširene reprodukcije 3 300 KM ili 19%.
Izdvojena je sjemenska sastojina smrče u Gospodarskoj jedinici "Potoci-Resanovača", odjel 58.
Investiciona ulaganja u poslednjih sedam godina iznosila su 1.736.754 KM i činila su 7,87% ukupnog prihoda za ovaj period, što je nešto niže od prosjeka u Preduzeću (8,68%).
Šumsko gazdinstvo gazduje sa privredno-sportskim lovištem "Klekovača" na površini od 8.668 ha, koliko iznosi i površina opštine.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com