TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: KOTOR VAROŠ

 

Adresa: Cara Dušana bb
78220 KOTOR VAROŠ
Telefon: 051/782-109 (centrala)
         782-140 (načelnik)
         782-016 (zamjenik načelnika)
         782-136 (predsj. skupštine)
         782-006 (računovodstvo)
Fax: 051/782-110
Email: okv@blic.net
   

Istorija

Istorija bilježi, da su na ovim prostorima postojala naselja u dalekoj prošlosti, čak i u periodu neolita. Ovo područje su tada naseljavali Iliri. U IV vijeku P.N.E. na ovo područje su prvi put prodrli Kelti, koji su se u više navrata zadržavali na području BiH.

Pred kraj starog vijeka područje oko rijeke Vrbas, Vrbanje i Sane naseljavala je tračansko pleme Mezeji. U I vijeku N.E. ovo područje osvajaju Rimljani koji postepeno asimiliraju Mezeje i angažuju ih u svoje legije i svoju mornaricu. Iz tog perioda postoji više lokaliteta koji ukazuju na rimske građevine: u Šipragama na području Crkvine 1981. godine otkriveni su ostaci ranokršćanske bazilike (III-V vijek);-rimskih opeka nađeno je na više lokaliteta:stari grad Lauš (današnji Lauši u Maslovarama), zatim u Pobrđu i Zabrđu i na ušću potoka Svinjara u rijeku Vrbanju i na putu od Banjaluke za Kneževo (ranije Skender Vakuf).

Od IV-VII vijeka ovo područje naseljavaju Južni Slaveni koji su mješajući se sa starosjediocima zadržila do današnjih dana. Slavenizacijom ovog dijela balkanskog poluostrva tu se formiraju prve državice Južnih Slovena a među njima i prva bosanska država u 10. vijeku.Prema ljetopisu popa Dukljanina (barskog rodoslova), polovinom 12. vijeka župe Uskoplje, Pljeva i Luka bili su u sastavu Bosne. Prvi pisani dokumenti o nasulju na ovom području datiraju iz 1322., 1323. i 1412. godine.To je povelja Stjepana II Kotromanića (bosanskog bana od 1322. do 1353. godine.

Od 1519. srednjevijekovni grad Kotor je pod turskom upravom.Tad se pored naselja Kotor formira naselje Varoš na području današnjeg Donjeg Varoša. Širenjem grada u oba pravca po riječima arheologa Đurđevića, nastao je grad koji je u svom nazivu zadržao oba imena KOTOR VAROŠ, u čiji sastav su ušla naselja:Kotor katolički, Kotor turski, Čepak, Slatina i Varoš, a koji se prvi put pod tim imenom spominje 1889. godine, poslije popisa stanovništva, koje je tada organizovala Austro-Ugarska Monarhija, a koja je odlukom velikih sila anketirala BiH 1878. godine, poslije krvavo ugušenog ustanka protiv turske vlasti 1875. godine.

Od 01.12.1918. godine Kotor Varoš je u sastavu Kraljevine SHS, a od 1945. u sastavu FNRJ kasnije SFRJ.

Od 22.11.1995. godine, poslije građanskog rata, Kotor Varoš je u sastavu dejtonske BiH u entitetu Republike Srpske.

Položaj

Opština Kotor Varoš smještena je u centralnom dijelu BiH opasana planinskim masivima: Borija na istoku, Uzlomac na sjeveru, Vlašićem na jugu i obroncima Čemernice na zapadu.Opština Kotor Varoš graniči sa opštinama Teslić, Čelinac Kneževo i Travnik.

Prostor opštine je preko magistralnog puta M-4 povezan sa Banjalučko Dobojskom regijom a preko njih sa ostalim djelovima Rep. Srpske, BiH i šire. Površina opštine iznosi 560 km2. Nadmorska visina opštine kreće se od 220 m n.v. na sjeverozapadu do 1739 m n.v. na jugoistoku.

 

Privreda

Razvoj opštine Kotor Varoš se zasniva na prirodnim resursima (šuma, pitka voda poljoprivredno zemljište, industrijski kapaciteti). Dominantnu ulogu u postojećoj privrednoj strukturi imala je industrija koja je zajedno sa poljoprivredom i šumarstvom ostvarivala 84% društvenog dohotka na nivou opštine.

O turističkoj ponudi teško da se može govoriti, međutim priroda koja je ovom podneblju podarila brojne blagodati pruža svojim ljubiteljima predivne šumske terene. Ovo područje bogato je raznom divljači tako da nisu rijetki lovci koji borave na ovdašnjim terenima. Takođe od prirodnih blagodeti je i rijeka Vrbanja koja pruža idealne uslove zajedno sa gore navedenim za razvoj turizma.

Od turističkih objekata ne može se zaobići sportsko-rekreacioni centar "Hajdučke vode" koji raspolaže sa 75 ležajeva razmještenih u 2 objekta.

 

U ponudi sportsko rekreativnih aktivnosti se nalazi:
- kondicione pripreme sportista,
- skijanje,
- šetnje i trčanje kros stazama u predivnom parku   borove šume,
- ljetne aktivnosti kao što su razne škole u prirodi,
- 2 fudbalska terena,
- rukometno-košarkaško-odbojkaško igralište,
- atraktivni tereni za lov,
- izvanredna domaća kuhinja vrhunskih majstora   kuhinje

Hotel "Borik" se nalazi u centru Kotor Varoši i pruža sve veću šansu i mogućnost za kompletnu turističko-ugostiteljsku ponudu.

 

 

Sport

Na području opštine Kotor Varoš danas je registrovano sedam sportskih klubova:
FK "Mladost" - takmiči se u trećoj ligi RS,
RK "Kotor Varoš" - takmiči se u prvoj ligi RS,
KK "Mladost" - takmiči se u drugoj ligi RS,
Džudo klub "Mladost" - jedan je od najboljih u RS, BiH i šire,
KK "Ipon" - iako mlađeg datuma formiranja sa raznih takmičenja donosi medalje,
Šahovski klub "Proleks" - takmiči se u trećoj ligi RS
te novoosnovani Kick box i Ful Contact klub "Panter".

 

 

Kultura

Kultura u kotorvaroškoj opštini ima bogatu tradiciju. Počev od tamburaškog orkestra, pjevačkog hora koji su organizivali društva "Zora", "Napredak", "Prosvjeta", "Kolo srpskih sestara", "Gajret" i "Vatrogasno društvo".
1995. godine biblioteka se izdvaja u samostalnu ustanovu koja danas raspolaže sa oko 26 000 naslova, a radnički univerzitet se transformiše u JDP "Centar za kulturu i informisanje" u okviru koga djeluju Radio Kotor Varoš, lokalni list " Kotorvaroške novine", stalni bioskop SPKD "Prosvjeta", "Omladinska scena"-dramska sekcija navedenog društva i internet klub "Centar".

 

 

Zdravstvo

Prva zdravstvena ustanova u Kotor Varoši formirana je 1893. godine. Zdravstvena zaštita kotorvaroške opštine se ostvaruje u domu zdravlja Sv. Pantelejmon i terenskim ambulantama: Vagani, Vrbanjci, Maslovare, Liplje, Grabovica i Šiprage.U Šipragama se nalazi i spomen ambulanta "Dr. Danica Perović".

U sadašnjim uslovima Dom zdravlja omogućuje primarnu zdravstvenu zaštitu putem sledećih službi:
  - porodična medicina,
  - dječija preventiva i opšta stomatologija,
  - higijensko-epidemiološka djelatnost,
  - hitna medicinska pomoć,
  - služba za ampulirane lijekove i sanitetski     materijal,
  - laboratorijska dijagnostika,
  - ginekološko-akušerska služba,
  - dijagnostička služba,
  - polivalentna patronažna služba,
  - terenska ambulanta,
  - fizijatrijski centar.

 
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com