TELEFONSKI IMENIK :: GRAĐEVINARSTVO :: MAKO

 

Adresa: Srpskih sokolova 10
74000 DOBOJ
Telefon: 053/242-692
053/279-010 (pumpa)
053/279-011 (proizvodnja)
Telefax: 053/241-971
Email: mako_doboj@yahoo.com
Web: www.mako.doboj.net
   


Preduzeće MAKO niz godina projektuje i gradi distributivne elektroenergetske mreže po sistemu inženjeringa širom Bosne i Hercegovine.

Raspolažemo mehanizacijom i opremom za sve faze izvođenja dovoljnom i za najveće projekte u oblasti izgradnje elektroenergetskih mreža u najtežim uslovima.

Znanja i iskustva stečena u izgradnji elektroenergetskih objekata bila su osnova za odluku da pristupimo i proizvodnji elemenata za te ojekte. Kao građevinskom preduzeću bili su nam najinte- resantniji armirano betonski stubovi. Odlučili smo se za savremenu tehnologiju proizvodnje stubova centrifugiranjem uz primjenu zaparivanja u kalu- pima, te kupili i instalirali modernu mašinu reno- miranog italijanskog proizvođača CASARIN. Mogućnosti mašine su maksimalno O 500 mm i maksimalna dužina 18 m.

Raspolažemo bogatim ležištem izvrsnog šljunka, izdašnim izvorom čiste vode i sopstvenom sepa- racijom. Po potrebi, sastav agregata korigujemo drobljenjem. Sve to obezbjeđuje beton odličnog kvaliteta za naše proizvode.


Da bi stubovi imali precizne dimenzije i besprekornu površinu, što ih čini otpornim na uticaje okoline, odlučili smo se za kalupe teške izvedbe sa labiritnim spojevima. Time je potpuno eliminisano curenje betona tokom centrifugiranja i obezbjeđen najviši kvalitet proizvedenih stubova.

Svi naši stubovi su proizvedeni u skladu sa Tehničkim preporukama za stubove elektroenergetskih vodova nisko i srednje naponskih nadzemnih mreža Elektro- privreda RS i BiH, kao prefabrikovani betonski elementi prema JUS U. E3.050.

Stubove je ispitao Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.d. - Tuzla, i na osnovu rezultata ispitivanja izdao odgovarajuće ateste - certifi- kate u skladu sa JUS U. M1. 047 i JUS U. E3. 050. Ispitivanjem je potvrđeno da stubovi mogu nositi deklarisane nominalne sile sa zahtjevanom sigurnošću u odnosu na pojavu prslina u betonu.

U toku je postupak verifikacije sistema osiguranja kvaliteta preduzeća MAKO. Uvjereni smo da ćemo uskoro dobiti certifikat za sistem kvaliteta u skladu sa ISO 9000.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com