TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: MODRIČA

 

Adresa: Vidovdanska bb
74 480 MODRIČA
Telefon: 053/ 810-511 Centrala
053/ 810-170 Načelnik
053/ 810-058 Predsjednik Skupštine
Fax: 053/ 810-185
Email: nacelnik@modrica.ba
Web: www.modrica.ba
   

ISTORIJA

O prisustvu čovjeka na prostorima današnje modričke opštine postoje arheološki dokazi još u paleolitu – starijem kamenom dobu, o čemu svjedoče i tragovi otkriveni na lokaciji Gradina u selu Dugom Polju, iznad doline rijeke Bosne. Tragovi prastarih zemljoradnika iz neolita pronađeni su na više mjesta, a na Doborskom brijegu je značajno nalazište sa sedam arheoloških slojeva iz metalnog doba.

U vrijeme starorimske imperije, i na ovom području izrastaju naselja gradskog tipa a na više mjesta u modričkoj opštini nailazi se i na tragove staroslovenskih naselja.

Najstariji pisani izvor o Modriči je povelja mađarskog kralja Bele IV u kojoj se Modriča pominje kao granica dvije feudalne oblasti.

U povelji Kotromanića 1324. godine pominje se župa Nenavište u kojoj su naselja Modrič i Jakeš.

Područje Modriče je u istoriji, bilo poprište mnogih sukoba, još od vremena vladavine Mađara, Turaka, Austro-Ugarske do svjetskih ratova i poslednjeg rata, u vrijeme raspada bivše Jugoslavije.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Na području opštine Modriča dodiruju se planine balkanskih Dinarida i Panonska nizija, kojoj pripadaju i Posavina i donji tok rijeke Bosne. Sam grad Modriča, na desnoj obali Bosne, dvadesetak kilometara od njenog ušća u Savu, nalazi se na nadmorskoj visini od 109 metara. Ovdje se, od velikog putnog pravca dolinom Save, odvaja put koji dolinom Bosne vodi ka Jadranskom moru.

Položaj na granici srednjoevropskog i balkanskog prostora uvijek se bitno odražavao na sudbinu ljudi, koji su živjeli na ovom prostoru.

Klima je umjereno kontinentalna sa prosječno 90-110 mm padavina mjesečno. Na području opštine Modriča, na površini od oko 298 km2, danas živi oko 31.500 stanovnika, među kojima je veliki broj izbjeglih i raseljenih lica, kao i povratnika. Prema popisu iz 1991. godine opština Modriča je imala 35.413 stanovnika u 9.763 domaćinstva, od čega je 29% živjelo u gradu, a 71% u seoskim naseljima. Danas je odnos gradsko-seosko stanovništvo nešto pomjeren u korist gradskog, jer se veliki broj izbjeglog i raseljenog stanovništva naselio u gradskom području.

PRIVREDA

Povoljan geografski položaj i komunikacije, željeznička pruga i magistralni put Šamac-Sarajevo, te neposredna blizina plovne rijeke Save i luke Šamac, koje Modriču povezuju sa zapadnom i istočnom Evropom i Jadranskim morem, uticali su na uspješan privredni razvoj u proteklim decenijama, pri čemu je veoma izražena izvozna orijentacija.

Podizanje industrijskih kapaciteta pratio je i razvoj komunalnih i uslužnih djelatnosti, stambenih i infrastrukturnih objekata. Cijelo područje opštine je elektrificirano i pretežno pokriveno telefonskom mrežom, sa oko 5.200 telefonskih priključaka.

Putnu mrežu opštine Modriča čini 253,5 km kategorisanih puteva (magistralni 45 km, regionalni 18 km i lokalni 190,5 km), 230 km nekategorisanih puteva i 30,42 km gradskih ulica.

Okosnicu privređivanja u opštini čine industrija i poljoprivreda, a glavni nosilac razvoja je Rafinerija ulja – proizvođač motornih ulja i maziva, po kojoj je Modriča poznata širom Evrope.

Pored proizvoda Rafinerije ulja, industrijska preduzeća Modriče proizvode i građevinsku stolariju, papirnu ambalažu, hemijske proizvode za građevinarstvo, obuću, konfekciju, galanteriju, a zastupljene su i proizvodnja i obrada mesa kao i mlinsko-pekarska industrija.

U poljoprivredi, pored individualnih proizvođača i zemljoradničkih zadruga, značajna je uloga Poljoprivrednog dobra «Petar Mrkonjić», koje raspolaže sa preko hiljadu hektara obradivog zemljišta. Od ukupne površine opštine od 29.800 ha, poljoprivredno zemljište se prostire na oko 17.500 ha.

Na području opštine je registrovano 21 privredno preduzeće, koje je do početka procesa privatizacije bilo u državnom vlasništvu i 25 javnih preduzeća i ustanova u oblasti zdravstva, školstva, kulture, sporta, državne uprave i drugih djelatnosti. Pored toga, registrovano je preko 200 privatnih preduzeća, od kojih je aktivno oko 50 % i 426 zanatsko-preduzetničke djelatnosti.

Na području opštine posluje i 30 poslovnih jedinica preduzeća i ustanova čije je sjedište van opštine.

U svim oblastima privrednog i društvenog života zaposlena su 4.694 radnika, a na evidenciji Zavoda za zapošljavanje su prijavljena 2.774 lica.

OBRAZOVANJE

U gradu djeluju 2 centralne osnovne škole sa 18 područnih škola u seoskim naseljima u njihovom sastavu i ukupno upisanih 2.614 učenika.

Srednjoškolski centar «Jovan Cvijić» obrazuje 818 učenika za različite profile, od gimnazije do birotehničke, mašinske, mašinsko i elektro-tehničke struke.

ZDRAVSTVO

Osnovni nosilac primarne zdravstvene zaštite, za oko 3 5.000 stanovnika opština Modriča i Vukosavlje, je Dom zdravlja u Modriči, sa 21 ljekarom raznih specijalnosti.

U okviru doma organizovane su službe opšte medicine, zdravstvene zaštite djece, žena i radnika, higijensko-epidemiološka, stomatološka i konsultativno-specijalistička služba, te službe hitne pomoći, laboratorijske dijagnostike, pneumoftiziološki dispanzer, RTG-kabinet i 10 sektorskih ambulanti u seoskim naseljima.

Pored Doma zdravlja, zdravstvenu zaštitu pružaju i Zavod za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu hroničnih duševnih bolesnika «Jakeš» sa 5 ljekara specijalista, te jedna ljekarska i četiri stomatološke privatne ordinacije.

Jedna državna i četiri privatne apoteke u gradu u potpunosti zadovoljavaju potrebe stanovništva za lijekovima i ostalim preparatima.

 

 

SPORT I KULTURA

Duga je i bogata sportska tradicija u modričkoj opštini, a u sportskom svijetu Modriča se prvenstveno prepoznaje po odbojci. Ta istorija je počela 1967. godine, kada je formiran muški odbojkaški klub, a ženski klub je osnovan 1981. godine.

Uspjesi modričkih odbojkaša i odbojkašica ucrtali su njihov grad u sve evropske sportske mape. Vitrine modričkih odbojkaških klubova prepune su trofeja, šampiona i vicešampiona bivše SFRJ, pobjednika juniorskih prvenstava i beogradskog «Majskog turnira».

U poslijeratnom periodu modrički odbojkaši i odbojkašice su višestruki šampioni prvenstva i pobjednici kupa Republike Srpske. O uvažavanju doprinosa modričke odbojke razvoju sporta u cjelini, govori i činjenica da je u Modriči sjedište Odbojkaškog saveza RS.

Najzastupljeniji i najmasovniji sport na području opštine je fudbal. Gradski FK «Modriča-Maksima» se takmiči u Premijer ligi BiH, 5 FK u Trećoj ligi i 4 FK u Četvrtoj ligi RS.

Od ostalih sportova zastupljena je košarka, borilački sportovi karate i kik-boks, te drugi mlađi i manje uspješni sportski klubovi.

Vrlo značajnu sponu u razvoju sporta i sportskih aktivnosti čini Kulturno-sportski centar sa opremljenom dvoranom i vanjskim terenima za odbojku, odbojku na pijesku, košarku, rukomet i tenis.

Osnovni nosilac kulturnih zbivanja u gradu i opštini je Srpski kulturni centar. Narodna biblioteka ima preko 30.000 knjiga, a u sastavu centra je i sala za kino i pozorišne predstave. Centar organizuje gostovanja pozorišta iz drugih gradova, nastupe modričke Dramsko-recitatorske sekcije i Gradskog hora, te razne javne tribine, predavanja, promocije knjiga i književne večeri, izložbe slika, grafika i fotografija.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com