TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: B.PETROVAC

 

Adresa: Bosanska 110
77250 Bosanski Petrovac
Telefon: 037/883-570
Fax: 037/881-012
Email: opcinabp@bih.net.ba
Web: www.bosanskipetrovac.gov.ba
   


O GRADU

Grad Petrovac je sagrađen za vrijeme sultana Ahmeda III i spada među mlađa gradska naselja u Krajini. Poslije "Karlovačkog mira" 1699. godine Lika i Dalmacija, koje su do tad bile u sastavu velikog Osmanlijskog carstva, potpadaju pod vlast Austrije, odnosno naseljavaju područja Kulen Vakufa, Bjelaja, Bihaća, Cazina i područja sadašnjeg Bosanskog Petrovca, gdje osnivaju grad. U gradu je bila jedna tabija i jedna višespratna kula koja je spadala među najviše u području Krajine. Petrovački grad je dočekao u dobrom stanju okupaciju Austrougarske 1878. godine. U vrijeme osmanske dominacije bio je sjedište Petrovačke kapetanije. Bosanski Petrovac je često mjenjao ime - Novosel, Petrovac, do današnjeg Bosanski Petrovac.

U pisanim dokumentima, naselje koje je bilo na mjestu današnjeg Bosanskog Petrovca spominje se 1334. godine pod nazivom St. Petri Deeodem. Istoriograf Šišić stavlja na ovo mjesto stari grad Pset, ali publikacija Pseta i Psetske županije je još do danas ostala nerazrješena.

Od srednjevjekovnih naselja treba spomenuti grad Čovku koji se spomonje u XV vjeku, a ruševine se nalaze na prvobitnoj predistorijskoj gradini. Istorijski izvori Čovku spominju kao kraljevski grad u Humskoj županiji, čiji su najpoznatiji gospodari bili plemići Orlovići. Krajem XVII vjeka Čovku naseljavaju begovi Kulenovići, koji su sagradili kulu i palanku i u Čovki živjeli sve do 1876. godine, kada su je pobunjeni kmetovi zapalili. Na lokalitetu Gornje Bravsko nalazi se srednjovjekovna nekropola sa šesnaest stećaka u obliku ploča i sanduka.

Razdoblje rimske dominacije na području Bosanskog Petrovca je potvrđeno na 15 lokaliteta. Na lokalitetu Bukovača nalaze se tragovi rimske nekropole, gdje je otkrivena kasno antička grobnica i rimski novac. Tragovi rimskog života sačuvani su i na lokaliteetima Cimeša, Vaganac i Vođenica. Kod sela Janjila pronađeni su temelji rimske tvrđave Gradac.U selu Smoljana, na L atinskom vrhu, nalazi se grad-tvrđava Risovača. Pronađeni su i ostaci grada Bilaja koji se nalazi na rubu Bjelajskog polja. Najstarijem jezgru grada pripada moćna okrugla kula.


GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Bosanski Petrovac se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i dio je Unsko-Sanskog kantona. Općina se nalazi na 54-tom kilometru puta Bihać-Sarajevo. Nalazi se u sjeverozapadnoj Bosni, a bliža odrednica opštinskog područja jeste pripadnost regiji Bosanske Krajine. Sjeverna granica opštine, prema Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu, predstavljena je planinom Grmeč. Sa južne strane, teritoriju opštine zatvaraju planine Osječenica i Klekovača i odvajaju od Drvara, a jedino je otvorena, u reljefnom smislu, prema opštinama Bihać i Ključ. Teritorija grada Bosanskog Petrovca se nalazi na 44° 34´ sjeverne geografske širine i 16° 23´ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini 669 m.

Teritorija Općine se prostire preko 3 karakteristične oblasti:

• livade na nadmorskoj visini između 600 i 700 metara;
• prirodni pašnjaci na nadmorskoj visini između 700 i 1.000 metara;
• šume na nadmorskoj visini između 1.100 i 1.700 metara.

Od ukupne površine od 716,52 km2, poljoprivredno zemljište pokriva 26.074 ha ili 36,39%, dok šume pokrivaju 45.570 ha ili 63,61%. Šumske površine opčine Bosanski Petrovac predstavljaju 25% ukupnih šumskih površina u Unsko-Sanskom Kantonu. Od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta, 9.778 ha je obradivog zemljišta, 7.764 oraničnih površina i 8.532 ha neobradivog zemljišta. Jedan manji dio otpada na vočnjake (287 ha). Općina Bosanski Petrovac učestvuje sa 17,36% u ukupnom broju stanovnika kantona. Na teritoriji općine se nalazi 35 naseljenih područja i 60% stanovništva je živjelo u ruralnom dijelu općine.

KLIMA I ZEMLJIŠTE

Područje Općine Bosanski Petrovac ima obilježja kontinentalne klime koja ide ka planinskoj, sa dosta toplim ljetima i hladnim i oštrim zimama. Prosječna godišnja temperatura je 10,8°C. Najviša mjesečna temperatura je u julu, a najniža u januaru. Prosječne godišnje padavine su oko 1750 mm i dobro su raspoređene, pa na ovom području nema potrebe za dodatnim navodnjavanjem u toku godine. Prema Gračaninu, klima u ovom području je humidna, sa tendencijom stvaranja crnice i smeđih zemljišta. Srednja godišnja oblačnost ovog područja je 5,5 pokrivenosti neba. Najveću oblačnost ima januar 6,9, a najmanju august 4,0. Na ovom lokalitetu ima, u prosjeku, 26 dana godišnje sa jakim mrazom, a mraznih dana u kojim je minimalna temperatura u roku 24 sata bila niža od 0°C, ima tokom godine čak 113. Vjetrovi karakteristični za ovo područje su bura i jugo.

Na području općine Bosanski Petrovac u najvećem postotku su zastupljena smeđa zemljišta, i to plitka, srednje duboka i duboka smeđa zemljišta, koja se obrazuju na jedrim krečnjacima što im daje specifične osobine. Smeđe zemljište pripada klasi kambičnih zemljišta sa tipom profila A - (B) - C ili A- (B) - R. A - humusni horizont, (B) - kambični horizont koji je karakterističan za sve kambisole i ima ulogu centralnog dijagnostičkog horizonta, C, R - matični supstrat.

Prirodna vegetacija ovih zemljišta je šuma bukve ili hrasta, a gdje nema šume zemljište je pod livadama i pašnjacima. Ova zemljišta se odlikuju visokim sadržajem humusa i azota. Od nepovoljnih hemijskih osobina ističe se nizak sadržaj fosfora i kalijuma, zbog čega je neophodno vršiti meliorativno đubrenje. Na zemljištima, na području općine Bosanski Petrovac, nakon primjene agromeliorativnih mjera, moguće je ova zemljišta iskoristiti za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, koja je i glavna proizvodna grana ovog područja.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com