TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: RUDNICI BANOVIĆI

 

Adresa: Branilaca Banovića 36
75290 BANOVIĆI
Telefon: (035) 875-010, 876-600 - centrala
(035) 876-252
(035) 875-811 - direktor
Telefax: (035) 875-166, 876-851,
(035) 876-734
Email: kontakt@rmub.ba,
nadzorni.odbor@rmub.ba
Web: www.rmub.ba
   

RUDNIK BANOVIĆI KAO DIONIČKO DRUŠTVO

Dana 05.05.2004 održana je prva skupština dioničkog društva RMU ''BANOVIĆI'' na kojoj je usvojen statut RMU ''BANOVIĆI'' d.d. Banovići, izabran Nadzorni odbor i Odbor za reviziju ovog dioničkog društva. Ove odluke, izbori i imenovanja su rezultat poštivanja procedure i zakonskih odredbi ''Zakona o privrednim društvima''. Nadzorni odbor broji pet članova i to tri člana ispred Državnog kapitala i dva člana ispred Privatnog kapitala. Ispred Državnog kapitala u Nadzorni odbor izabrani su Dr. Abduselam Adilović dipl.inž. rudarstva koji je ujedno izabran i za predsjednika NO, Emin Haračić, dipl.inž. rudarstva i Zlata Junuzović, dipl. pravnik, dok su ispred Privatnog kapitala izabrani Nevad Ikanović, dipl.inž. rudarstva i Enver Babajić, dipl.inž. rudarstva.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 69.619.486,00 KM od čega je 21.372.324,00 KM ili 30,69877% Privatni dionički kapital, a 48.247.162,00 KM ili 69,30123% je preostali državni neprivatizirani kapital. Osnovni kapital društva čini 693.880 dionica nom. vrijednosti 100,00KM/1dionici.

Odbor za reviziju RMU ''BANOVIĆI'' d.d. Banovići broji tri člana od kojih su dva člana ispred Državnog kapitala, a jedan član ispred Privatnog kapitala. U odbor za reviziju ispred državnog kapitala izabrani su Dr Mirsad Kikanović, dipl.ecc i Mevludin Delalić, ispred Privatnog Dioničkog kapitala Latif Bećarević, dipl.ecc.

U daljoj proceduri i poštivanju ''Zakona o privrednim društvima'' i dr. zakonskih propisa te Statuta odbor je u skladu sa svojim pravima i obavezama izvršio imenovanje Direktora društva i tri Izvršna direktora koji zajedno sa Direktorom čine Upravu DD RMU ''BANOVIĆI''.

Članovi uprave društva:
Munever Čergić, dipl.inž. rudarstva- Direktor
Ibrahim Lapandić, dipl.inž. rudarstva – Izvršni dir. za tehničke poslove
Razija Begić, dipl.ecc - Izvršni dir. za ekonomske poslove
Edi Sinanović, dipl.pravnik - Izvršni dir. za pravne i kadrovske poslove
Sekretar Dioničkog Društva je Muradif Mujkanović, dipl.ecc.

RMU ''BANOVIĆI'' DD Banovići je upisan u sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli, zatim u Registar eminenata te kod Komisije za vrijednosne papire FBiH u Sarajevu.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com