TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: RUDNICI BANOVIĆI

 

Adresa: Branilaca Banovića 36
75290 BANOVIĆI
Telefon: (035) 875-010, 876-600 - centrala
(035) 876-252
(035) 875-811 - direktor
Telefax: (035) 875-166, 876-851,
(035) 876-734
Email: kontakt@rmub.ba,
nadzorni.odbor@rmub.ba
Web: www.rmub.ba
   

Sektor za proizvodnju sastoji se od 4 radne jedinice:

  1. Rudnik površinska eksploatacija
  2. Rudnik podzemna eksploatacija
  3. Separacija
  4. Željeznički saobraćaj

 

1. Rudnik površinska eksploatacija je sastavni dio Sektora za proizvodnju i sastoji se od 3 površinska kopa:

  • PK Grivice
  • PK Čubrić
  • PK Turija

2. Istorijat rudnika "Podzemna eksploatacija", RMU Banovići

Rudnik "Podzemna eksploatacija", nekadašnji naziv - jama "Omazići" radi od 1938. godine. U svom razvojnom putu imala je dva perioda: prvi, kada je radila u sjevernom dijelu ležišta, gdje je i lokacija eksploatacionih radova i pratećih službi i objekata. Krajem 1972. godine eksploatacioni radovi se sele u dublji južni (sadašnji naziv "zapadni") revir jame, a prateće službe u adaptirane objekte u naselju "Jezero".

Rudnik "Podzemna eksploatacija" lociran je u sjeveroistočnom dijelu banovićkog ugljenog bazena. Lokacija rudnika povoljna je u odnosu na komunikacije javnog saobraćaja.

Na osnovu laboratorijskih rezultata ispitivanja, koja je obavio RI Tuzla 1990. godine utvrđeno je da prašina ugljenog sloja pripada grupi zapaljivih prašina.

Otvaranje eksploatacionog područja jame "Omazići" izvršeno je sa tri glavna niskopa:

  • Glavni transportni niskop JUG-1,
  • Glavni ventilacioni niskop JUG-2,
  • Glavni ventilacioni niskop JUG-3.

Navedena tri niskopa su ujedno i veza jame sa površinom.

 

Eksploataciono područje rudnika:

Granice eksploatacionog područja određene su sa jugoistočne strane individualnim stambenim naseljem, sa istoka starim radovima, sa sjevera prelomnicom i sa zapada razgraničenjem sa površinskim kopom "Grivice" gdje treba da dođe do velikih pomjeranja u korist jame "Omazići".

 

3. Separacija se nalazi u sastavu Rudnika mrkog uglja u Banovićima, lokacijski je smještena na krajnjoj tački pruge Brčko - Banovići, a sa proizvodnim pogonima PK Čubrić i Jamom "Omazići" povezan je asfaltnim putem i prugom uzanog kolosjeka. Prvo je izgrađena suha separacija, klasirnica sa kapacitetom 140 t/h ili 870.000 t/god. suho odsijanog i samoklasiranog uglja.

 

4. Željeznički saobraćaj

Transport uglja u Rudniku se isključivo zasnivao od utovarne rampe na kopu do isotvarne rampe na Separaciji i od utovarne rampe od Jame do istovarne rampe na Separaciji. Na tim dionicama je izgrađena uskotračna pruga te se transport uglja isključivo obavlja šinskim vozilima/lokomotivama i vagonima, kao vučna vozila primjenu su našle parne lokomotive kao što su serije 55, 25, 83 i danas Dizel lokomotive serije 740 vozne i 720 manevarske. Dok su vučeća vozila vagoni, tipa Ka-uvg Tip-a Ubrvg. Pored uskotračne pruge od 16 km i šinskih vozila za istu Željeznički transport raspolaže i sa dijelom normalnog kolosijeka od 4 km na kome se vrši manevra sa parnim lokomotivama serije 62, odnosno vrši priprema vozova na otpremi uglja željeznicom BiH. Sa primjenom željezničkog transporta u procesu proizvodnje uglja, nastaju radionice kao potreba za održavanje šinskih vozila.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com