TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. GRADIŠKA

 

Adresa: Vojvode Mišića 10
78400 GRADIŠKA
Telefon: 051/813-055 - centrala
051/809-490 - direktor
051/809-491 - računovodstvo
051/899-080 - Gornji Podgradci
Fax: 051/814-674
Email: gradiska@sumers.org
Web: www.sumerepublikesrpske.org
   

Šumska uprava „Motajica” Srbac
Mome Vidovića 6
tel: 051/740-021 (centrala), fax: 051/740-821

Šumska uprava „Prnjavor” Prnjavor
Vojvode Bojovića 4
tel: 051/660-950 (direktor), 051/660-417 (tehnička služba) fax: 051/660-950

Šumsko gazdinstvo Gradiška" upravlja i gazduje sa šumama i šumskim zemljištem na Gradiškom šumskoprivrednom području i obuhvata opštinu Gradiška.
Šumski fond kojim upravlja i gazduje ovo Šumsko gazdinstvo sastoji se od:
-površina šuma i šumskog zemljišta 15.05ha, u kojem visoke šume sa prirodnom obnovom učestvuju sa 88%, šumske kulture 6%, izdanačke šume 5%, površine podesne za pošumljavanje 1% i površine nepodesne za pošumljavanje 0%,
-zaliha sveukupne drvne mase od 4,671.000m3, u kojoj učestvuju četinari sa 11%, i lišćari 89%. Zaliha po jednom hektaru od 715m3/ha je povoljnija za 73m3/ha, ili 30%
- godišnji zapreminski prirast od 125.000m3 ili 8,4m3/ha je povoljniji od prosjeka u Preduzeću za 1,2m3/ha,
-utvrđen godišnji etat od 83.300m3 je manji od prirasta za 33%,
-izvršeni obim sječa u zadnjih sedam godina je prosječno godišnje iznosio 58.500 m3 ili 70% etata, odnosno 47% prirasta.
Iz podataka je vidljiv skladan odnos između prirasta, etata i izvršenih sječa, što upućuje na zaključak da se sa ovim šumskim fondom stručno i domaćinski poslovalo.
Šumski fond ovog šumskoprivrednog područja je značajno kvalitetniji od prosjeka u Preduzeću, što se vidi iz podatka da površine učestvuju sa 1,52%, zalihe drvne mase 2,71%, prirast 2,44%, etat 2,19% i izvršene sječe 3,00%.
Zaštita šuma od bespravne sječe i krađe drveta, šumskih požara, potkornjaka i ostalih šteta je na nivou stvarnih potreba i u cjelini dobro organizovana, te su i registrovane štete u visini očekivanih i podnošljivih.
U zadnjih sedam godina šumsko-uzgojni radovi su obavljeni na površini od 505ha i uz utrošak 204.700KM (prosta reprodukcija 38.000KM ili 19% i proširena reprodukcija 1670KM ili 81%). Pošumljavanje je obavljeno na površini od 65,60ha, njega kultura 11,00ha, melioracija izdanačkih šuma 250,00ha, ostali uzgojni radovi 123,00ha.
Šumsko gazdinstvo ima izdvojene sjemenske sastojine bukve na dva lokaliteta, odnosno u odjelu ima 100 i 101.
Važeća Šumskoprivredna osnova je donesena za period 2001-2010. godine i u većini segmenata se sa uspjehom primjenjuje. Obim investicionih ulaganja u zadnjih sedam godina je prosječno godišnje iznosio 220.033KM. što čini 7,16% prosječnog godišnjeg prihoda za ovaj period.
Otvorenost šuma i šumskog zemljišta iznosi 7,51 km/000ha (javnim 1,54km/1000ha i šumskom 5,97 km/000ha).
Šumsko gazdinstvo upravlja i gazduje sa privredno-sportskim lovištem “Grbavci-Jablanica" na površini od 17.903ha šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Ostvareni finansijski rezultati su zadovoljavajući. Šumsko gazdinstvo nije ostvarilo poslovni gubitak po završnim računima, ali ni značajnu akumulaciju.
U turističkom smislu, obzirom da graniči sa Nacionalnim parkom "Kozara" i da gazduje sa divljači bogatim lovištem, Šumsko gazdinstvo je dosta atraktivno za turizam, ali ne još uvijek u potrebnoj mjeri afirmisano.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com