TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. JAHORINA

 

Adresa: Srpskih ratnika 45
71420 PALE
Telefon: 057/223-609
Fax: 057/223-757
Email: jahorina@sumers.org
Web: www.sumerepublikesrpske.org
   
Zgrada direkcije
Š.G. "Jahorina" Pale

Š.G. "Jahorina" Pale gazduje šumama i šumskim zemljištem na ŠPP "Paljansko", koje je formirano Odlukom Vlade RS (Sl. Glasnik br. 17 od 07. Avgusta 1996. Godine) Gazduje na osnovu ŠPO čiji je period važnosti 01. 01. 2004. do 31. 12. 2013. godine ŠPP "Paljansko" nalazi se na teritoriji opštine Pale i sastoji se od sledećih gospodarskih jedinica:

 1. "Romanija Mokro" - pripada R.J. Šumarstva MOKRO
 2. "Srednja Prača" - pripada R.J. Šumarstva PODGRAB
 3. "Gornja Prača" - pripada R.J. Šumarstva PODGRAB
 4. "Jahorina" - pripada R.J. Šumarstva PALE
 5. "Kasindolska rijeka" - pripada R.J. Šumarstva PALE
 6. "Trebević" - pripada R.J. Šumarstva PALE

Geografski položaj i klimatske prilike
ŠPP "Paljansko" nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bih;
Graniči na sjeveru i sjeveroistoku sa Sokolačkim područjem, zapadu i sjeverozapadu sa Sarajevskim, na jugozapadu sa Trnovskim, na istoku sa Rogatičkim područjem, a na jugu i jugoistoku sa Federacijom BiH;
Prostire se između 43° 39’ i 43° 47’ sjeverne geografske širine i 18° 31’ i 18° 43’ istočne geografske dužine od Griniča; Nalazi se u pojasu umjereno-kontinentalne klime tzv. planinskog tipa koju karakterišu duge i oštre zime sa dosta snijega i kratka i topla ljeta; Najveći dio područja je pod uticajem planinske klime, sa srednjom godišnjom temperaturom od 4,8°C do 7,1°C;
Vegetacioni period traje od 141 dan do 163 dana;
Srednja godišnja količina padavina od 804 do 937 mm.


Zimski ambijent na Jahorini

Jesen na Romaniji 

RADNE JEDINICE

ŠPP "PALJANSKO" prostorno je podjeljeno na tri Radne jedinice:

 1. R.J. Podgrab – sjedište u Podgrab
 2. R.J. Pale – sjedište u Palama
 3. R.J. Mokro – sjedište u Mokrom

U ovim Radnim jedinicama obavlja se osnovna djelatnost Šumskog gazdinstva, a to je uzgoj, zaštita i iskorišćavanje šuma.
U sastavu Šumskog gazdinstva nalaze se još i sledeće Radne jedinice:

 • R.J. Lovstvo i sporedni šumski proizvodi – sjedište u Podgrabu, osnovna djelatnost uzgoj, zaštita i odstrel divljači u lovištu "Jahorinski zabran".
 • R.J. Usluge u šumarstvu – sjedište u Palama, osnovna djelatnost izvođenje radova na sječi izvozu i iznosu drvnih sortimenata.

OSNOVNA DJELATNOST JE UZGOJ ŠUMA

Sjemenski objekti
Prihvaćajući savremena stremljenja u pogledu razvoja sjemensko-rasadničke proizvodnje u njeto 2004. godine obavljeno je kandidovanje za registraciju dvije sjemenske sastojine.
Rješenjima resornog ministrstva od 20. 09. 2004. godine obavljeno je priznavanje i registracija, u Registaru šumskih sjemenskih objekata Republike Srpske, sledećih sjemenskih sastojina:

 1. G.J. "Jahorina" odjel 74, odsjek "a", površine 18,5 ha, proizvođač šumskog sjemena smrče (Picea abies);
 2. G.J. "Gornja Prača" odjel 122, odsjek "b", površine 33,10 ha, proizvođač šumskog sjemena jele (Abies alba);

Rasadnik "Bijela"
Rasadnik "Bijela" je sjemenski objekat za proizvodnju sadnog materijala: Smrče (Picea abies), Jele (Picea abies), Bijelog bora (Picea abies), Crnog bora (Picea abies), Smrče (Picea abies), te raznih hortikulturnih vrsta.
Rasadnik je osnovan prije 42 godine, davne 1961. god. na tadašnjoj površini od pola hektara, a danas površina rasadnika iznosi 0,949 ha
Nadmorska visina rasadnika je 920 m.
Sadni materijal proizveden u ovom rasadniku koristi se uglavnom za vlastite potrebe ovog Gazdinstva.

GAJENJE ŠUMA

Šumsko gazdinstvo "Jahorina" Pale prosječno godišnje izvrši pošumljavanje na oko 40 ha površine i sprovede njege šuma na oko 200 ha.


Rasadnik "Bijela" u R.J. Podgrab

Botanička bašta u R.J. Podgrab 

ZAŠTITA ŠUMA

Šumsko gazdinstvo "Jahorina" Pale u skladu sa Zakonom o šumama i planskim dokumentima organizuje i sprovodi:
- zaštitu šuma od požara,
- zaštitu šuma od biljnih bolesti i insekata,
- zaštitu šuma od stoke, divljači i glodara, vjetra i snijega,
- zaštita od štetnog djelovanja čovjeka

ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA

Obim proizvodnje drvnih sortimenata je oko 80 000 m3.
Š.G. "Jahorina" Pale godišnje sječe oko 50 000 m3 četinara, od čega tehničkog drveta 47 000 m3 a celuloznog drveta oko 3 000 m3 i oko 30 000 m3 lišćara.

Lovište "Jahorinski zabran
Lovište "Jahorinski zabran" formirano je 1946. Godine kao sastavni dio Lovnog gazdinstva "Sarajevo" u Sarajevu.
Stupanjem na snagu "Zakona o lovstvu" (Sl. Glasnik RS br. 1394), Vlada RS ustanovila je lovište "Jahorinski zabran" pod brojem 04-332-277-1797 od 31. januara 1997. Godine na površinama šuma, zemljišta i vode teritorije opštine Pale u ukupnoj površini od 12.580 hektara.
Lovište "Jahorinski zabran" dato je na gazdovanje Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo "Jahorina" Pale, na period od 10 godina.
- Prema svom geografskom položaju spada u lovišta planinskog tipa.
- Ovo lovište proteže se na izrazito brdovitom terenu u visinskom intervalu od 730 do 1.908 metara nadmorske visine.
- Značajni vrhovi u lovištu su Hođa (1 376), Trijeska (1 559), Jahorina (1 908) i dr.
- Čitavo područje ima dovoljno tekuće i izvorske vode. Naročito je važno da je izvorska voda ravnomjerno raspoređena po cijelom lovištu.
- Ukupna površina lovišta je 12 580 hektara. Od ukupne površine lovna je 11 200 hektara, nelovna 1 380 hektara.
-Struktura površina:

- oranice
- livade i pašnjaci
- vrtovi, voćnjaci i vinogradi
- šume i šikare
- goleti i krš
- ostale površine
150 hektara
4 350 hektara
220 hektara
7 300 hektara
300 hektara
260 hektara


Šumarska kuća “SPORT” na Jahorini

Skupljanje šumskih plodova 

LOVNI TURIZAM

Radi se na razvoju lovnog turizma u ovom lovištu. Postoje idealni uslovi da se obnove pokidane veze sa inostranim lovcima koji su prije rata bili česti gosti i uživali u lovištu "Jahorinski zabran".
Postojeći objekat lovačka kuća "Kadina voda" privlači veliki broj posjetilaca tokom ljeta, a u neposrednoj blizini se nalaze hoteli na Jahorini koji mogu zadovoljiti potrebe lovnog turizma.
Velika prednost lovišta je njegova otvorenost javnim putevima, šumskim i seoskim tako da gosti za dolazak mogu koristiti vlastite automobile i prigradske autobuske linije.

KONTAKT SA OSOBLJEM:

- Direktor gazdinstva
- Tehnički direktor
- Pravna služba
- Šef komercijalnog sektora
- Šef ekonomsko fin. poslova
- Šef sektora pripreme proizvodnje
- Šef R.J. Podgrab
- Šef R.J. Pale
- Šef R.J. Mokro
- Šef R.J. Usluge u šumarstvu
- Šef R.J. Lov i spor. šum. proizvodi
tel. 057 223 – 241, faks 057 223 – 757
tel. 057 226 – 251
tel. 057 223 – 102
tel. 057 223 – 051
tel. 057 223 – 517
tel. 057 223 – 331
tel. 057 248 – 183
tel. 057 223 – 214
tel. 057 233 – 805
tel. 057 223 – 381
tel. 057 223 – 609


Primanje dr. sort. u R.J. Pale

Izvoz drv. sort. u R.J. Podgrab 


 Džinovsko stablo cera u R.J. Pale
 Obim stabla na prsnom dijelu 5 m i 40 cm

Gorski javor na Jahorini 
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com