TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. MILIĆI

 

Adresa: Takovska bb
75446 MILIĆI
Telefon: 056/740-953 (direktor)
056/741-014 (tehnički direktor)
056/740-954 (finansijski direktor)
056/740-724 (komercijala)
Telefax: 056/740-231
   

Šumsko gazdinstvo "Milići" upravlja i gazduje sa šumama i šumskim zemljištem na "Milićkom" šumskoprivrednom području, za opštinu Milići, sa sjedištem u Milićima.
Privatizacijom nestrateškog dijela kapitala poslovi iskorišćavanja šuma sa pripadajućim sredstvima rada i radnicima, su izuzeti iz sastava Šumskog gazdinstva i preneseni na obavljanje u ODP "SIT" Milići.

Šumski fond kojim upravlja i gazduje ovo gazdinstvo sastoji se od:

  • Površina šuma i šumskog zemljišta 12.538ha, sa učešćem visokih šuma sa prirodnom obnovom 58%, visokih degradiranih šuma 11%, šumskih kultura 7%, izdanačkih šuma 7%, površine podesnih za pošumljavanje 1%, površina nepodesnih za pošumljavanje 8% i uzurpacija 8%.
  • Zalihe sveukupne drvne mase 2,752.000m3, sa učešćem četinara od 264m3/ha je veća za 22m3/ha, ili 9% od prosječne zalihe u Preduzeću.
  • Godišnji zapreminski prirast sveukupne drvne mase 108.000m3 ili 10,30m3/ha je veći od prosjeka u Preduzeću za 3,10m3/ha ili 43%.
  • Sječivi etat sveukupne drvne mase 60.300m3 je manji od prirasta za 47.700m3 ili 44%.
  • Izvršeni obim sječa u poslednjih sedam godina je prosječno godišnje iznosio 26.300m3 sveukupne drvne mase što predstavlja 44% etata i prirasta 24%.

Šumskoprivredno područje je bogato kvalitetnim visokim šumama sa prirodnom obnovom, tako da je šumski fond u cjelini bolji od prosjeka u Preduzeću. U odnosu na šumski fond Preduzeća učestvuje u površinama sa 1,76%, zalihama 1,59%, prirastu 2,11%, etatu 1,58 i izvršenim sječama 1,33%. Bespravne sječe i šumska krađa, te učestalost i štete od šumskih požara su dosta prisutne.
U posljednjih sedam godina podneseno je 239 prekršaja i krivičnih prijava za otuđenu drvnu masu od 1.474m3, čija je vrijednost 98.847 KM. Naplaćeno je svega 502KM ili 0,50%, što je krajnje zabrinjavajuće.
U istom vremenu desilo se 35 šumskih požara na površini od 230ha, sa uništenom drvnom masom od 9.989m3 i štetom 313.842 KM. Podneseno je 9 prijava, ali ni jedna nije presuđena.
Izdvojene su sjemenske sastojine u Gospodarskoj jedinici "Ratak-Devetak" i to jele u odjelu 131 i smrče u odjelu 138a, Pančićeve omorike u Gospodarskoj jedinici Gornji Jadar, odjel 1736 i bukve u odjelima 147 i 148.
U posljednjih sedam godina obavljeno je pošumljavanje 55,70/ha, njega kultura 101,10 ha i ostali uzgojni radovi na površini od 39,00ha.
Na ove radove utrošeno je 181.200 KM, od čega u prostoj 105.000KM ili 58% i proširenoj reprodukciji 76.200KM ili 42%.
Investiciona ulaganja u posljednjih sedam godina iznosila su 614.650KM, s tim da je 50% ovih sredstava uloženo u poslovni prostor.
Šumskoprivredno područje je otvoreno za 9.74/cm/000ha, od čega šumskim 5.64km/000ha i javnim putevima 4.10/cm/000ha.
Šumsko gazdinstvo se nije bavilo iskorišćavanjem sporednih šumskih proizvoda.
Lovne površine šumskoprivrednog područja šumsko gazdinstvo je ustupilo na korištenje lokalnom lovačkom društvu.

Šumsko gazdinstvo pruža stručne usluge u gazdovanju privatnim šumama na površini od 4.602ha, sa zalihom 608.591 m3, prirastu 17.696m3 i etatom 9.400m3 sveukupne drvne mase.
Svoje poslovanje Šumsko gazdinstvo obavlja sa 45 radnika u stalnom radnom odnosu.
Kvalifikaciona struktura odgovara sadašnjim potrebama Šumskog gazdinstva.
Ostvareni finansijski rezultati su zadovoljavajući. Izuzev 2000. godine iskazani su po završnim računima pozitivni finansijski rezultati, ali bez značajne akumulacije.
U Vojsci Republike Srpske učestvovalo je 38 radnika. Na području Šumskog gazdinstva ne postoje posebno povoljni uslovi za razvoj bilo kog oblika turizma.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com