TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. SREBRENICA

 

Adresa: Crni Guber 1, 75430 SREBRENICA
Telefon: 056/440-012
Fax: 056/440-878
Email: drina@sumers.org
Web: www.sumerepublikesrpske.org
   

Šumsko gazdinstvo "Drina" upravlja i gazduje "Srebreničko-Skelanskim" šumskoprivrednim područjem, za opštine Srebrenica i Skelani, sa sjedištem u Srebrenici i Šumskom upravom u Skelanima.

U sastavu JPŠ "Srpske šume" Šumsko gazdinstvo nalazi se od 1996. godine. Privatizacijom nestrateškog dijela kapitala, poslovi na iskorištavanju šuma sa pripadajućim radnicima i sredstvima rada izdvojena su iz sastava Šumskog gazdinstva i organizovani u ODP "Napredak" Srebrenica.

Šumski fond kojim upravlja i gazduje Šumsko gazdinstvo sastoji se od:

- Površina šuma i šumskog zemljišta je 27.956 ha sa učešćem visokih šuma sa prirodnom obnovom 55%, visokih degradiranih šuma 5%, šumskih kultura 9%, izdanačkih šuma 15%, površina sposobnih za pošumljavanje 4%, površina nepodesnih za gazdovanje 9% i uzurpacija 3%.

- Zaliha sveukupne drvne mase je 5,200.000m3 sa učešćem četinara 11% i lišćara 89%. Zaliha od 221 m3/ ha je manja od prosjeka u Preduzeću za 21m3/ha ili 9%

- Godišnji zapreminski prirast sveukupne drvne mase 170.000 m3 je manji od prirasta za 88.500m3 ili 52%

- Sječivi etat sveukupne drvne mase od 81.500m3 je manji od prirasta za 88.500m3 ili 52%.

- Izvršeni obim sječa u poslednjih 7 godina prosječno godišnje je iznosio 39.000m3 sveukupne drvne mase, predstavlja 48% etata i 23% prirasta.

Šumsko privredno područje je dosta siromašno kvalitetnim šumama. U šumskom fondu Preduzeća učestvuje u površinama sa 3,25%, zalihama 3,01%, prirastu 3,32%, etatu 2,15% i izvršenim sječama sa 1,97%

Zadnjih 7 godina podneseno je 275 prekršajnih i krivičnih prijava za bespravnu sječu i krađu drveta u količini od 2002m3 i pričinjenom štetom od 94.517 KM. Naplaćeno 2.392 KM ili 2.53%. U isto vrijeme desio se 41 šumski požar na površini od 929ha, sa uništenom drvnom masom 8.412 t3 i štetom od 1,401.748 KM. Protiv počinioca podnesena 21 krivična prijava i ni jedna nije presuđena.

Šumsko gazdinstvo se bavi rasadničkom proizvodnjom. U zadnje 4 godine proizvedeno je 1,334.000 komada sadnica smrče, bijelog i crnog bora, duglazije, ariša, hrasta kitnjaka i gorskog javora u vrijednosti od 200.500 KM.

Sjemenske sastojine crnog bora su izdvojene u Gospodarskoj jedinici "Gornji Jadar", odjel 59 i 60, smrče u odjelu 596, Pančićeva omorika u Gospodarskoj jedinici "Luke-Klotijevac" odjeli 14, 15 i 57/2, Gospodarskoj jedinici "Sase - Žabokvica" odjel 37, ariša u Gospodarskoj jedinici Gornji Jadar", odjel 59a, i duglazije u Gospodarskoj jedinici Gornji Jadar" odjel 376 i Gospodarskoj jedinici "Sase -Žabokvica", odjel 23/2 i hrasta kitnjaka, odjel 108c.

U zadnjih 7 godina pošumljeno je 123pa i njega kultura obavljena je na površini od 100pa. Ukupno je utrošeno 537.900 KM, od čega u prostoj 164,700 KM ili 31% i proširenoj reprodukciji 373.200 KM ili 69%.

Važeća Šumskoprivredna osnova je donesena za uređajni period 2001-2010. godine. U zadnjih 7 godina vrijednost investicionih ulaganja je iznosila 1,326.142 KM. U šumsko-uzgojne radove, izradu šumsko-privredne osnove i šumske komunikacije uloženo 44%, što je obzirom na potrebu saniranja posledica rata, vrlo povoljna struktura ulaganja.

Otvorenost šumsko-privrednog područja kamionskim putevima od 9,54 km/1000ha (šumskim 6,90 i javnim 2,63) je nešto iznad prosjeka u Preduzeću.

Više iz objektivnih razloga, Šumsko gazdinstvo se nije bavilo iskorištavanjem sporednih šumskih proizvoda. Šumsko gazdinstvo gazduje sa Posebnim lovištem "Sušica" na površini od 8.898ha. Šumsko gazdinstvo pruža stručne usluge u gazdovanju privatnim šumama na površini od 12.730ha, sa zalihom od 1,756.200t3, prirastom 50.300t3 i etatom 38.422t3 sveukupne drvne mase.

Svoje poslovanje Šumsko gazdinstvo obavlja sa 55 radnika u stalnom radnom odnosu, i zadovoljavajućom kvalifikacionom strukturom zaposlenih. Ostvarivani finansijski rezultati su u skladu sa realnim mogućnostima, jer nisu iskazivani gubici, ali ne i osjetna akumulacija. U VRS aktivno je učestvovalo 80 radnika, od kojih su 8 poginulih.

Kada se saniraju posledice rata u nadaleko poznatom lovištu "Sušica" i proradi poznata banja u Višegradu, stvoriće se uslovi za značajniji razvoj turizma. 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com