TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: VIŠEGRAD

 

Adresa: Kralja Petra I br. 7
73 240 Višegrad
Telefon: + 387 58 620 586 (centrala)
Fax: + 387 58 620 602
Email: opstvgd@teol.net
   


1. OPŠTI PODACI O OPŠTINI

OPŠTINA: Višegrad
BROJ STANOVNIKA 13 000 ( procjena)
POVRŠINA:448 km2

OPŠTINSKA STRUKTURA

IZVRŠNA STRUKTURA
Administrativna služba Opštine Višegrad
Kralja Petra br. 7, 73 240 Višegrad, Republika Srpska

NAČELNIK OPŠTINE:
mr Tomislav Popović
Rođen je 1967. godine u Mokroj Gori gdje je stekao osnovno obrazovanje. Srednju školu je završio u Užicu, a Tehnički fakultet - smjer elektrotehnike i postdiplomske studije u Čačku. Nakon diplomiranja se zaposlio na Tehničkom fakultetu u Čačku gdje je radio nešto više od šest godina kao asistent za više predmeta. Od 16. februara 2002. godine zaposlen je u Elektroprivredi RS. Prije stupanja na dužnost načelnika opštine Višegrad radio je u „He na Drini“ a.d. Višegrad kao rukovodilac Službe proizvodnje električne energije . Istovremeno je radio kao asistent na Poslovnom fakultetu u Višegradu. Oženjen je i ima dvoje djece. Na lokalnim izborima održanim 5. oktobra 2008. godine izabran je za načelnika opštine Višegrad kao kandidat SNSD-a.

KONTAKT:
Tel/faks: + 387 58 620 226, 620 602
e-mail: nacvgd@teol.net

ZAMJENIK NAČELNIKA:
Aco Savić, diplomirani ekonomista

KONTAKT:
Tel/faks: +387 58 620 226, 620 602
e-mail: zamjenik@teol.net

OPŠTINSKA ODJELjENjA, NAČELNICI, STRUČNE SLUŽBE , KONTAKTI:
Administrativna služba Opštine Višegrad organizovana je u četiri odjeljenja:

Odjeljenje za opštu upravu
Načelnik Dobrivoje Stanojević
Tel: +387 58 630 591, faks: 620 602
e-mail: ooup@teol.net

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
Načelnik Slavko Andrić
Tel: +387 58 630 991, faks: 620 602
e-mail: privvgd@teol.net

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Načelnik Biljana Borenović
Tel. + 387 58 630 971, faks: 620 602
e-mail: urbvgd@teol.net

Odjeljenje za finansije

Načelnik Njegoš Tanasković, tel: 058/620 823, faks: 058/ 620 602
e-mail: finansijevg@teol.net

i dvije stručne službe:

- Stručna služba Skupštine opštine i
- Stručna služba načelnika Opštine.

2. ISTORIJA GRADA

U kotlini koju ograđuju planine Dikava, Panos, Suva Gora, Lisičje stijene, Uzamničke planine, Sjemeć, Donja i Gornja Lijeska, Babina gora, a na ušću Rzava u Drinu, nalazi se Višegrad koji se prvi put pominje 1433. godine.
Njegova prošlost, sadašnjost, a vjerovatno i budućnost određene su upravo geografskim položajem koji zauzima kao i značajem vodotoka Drine i Rzava, što ga čini spojem sjevera i juga.
Ljepota je jedna od odlika višegradskog kraja, nekadašnje Pavlovine. Višegradski Stari grad poznat je pod imenom Pavlovina ili Pavlovac. Predpostavlja se da je ime dobio po vlastelinskoj porodici Pavlovića.
Srednjevjekovni višegradski grad nalazio se na današnjem brdu Gradu i prema Kuripešićevoj gravuri, koja potiče iz 1530. godine radi se o utvrđenom gradu kakvih je bilo nekoliko u bližoj i daljoj okolini, a činile su ga dvije velike i tvrde kule, zidane od kamena kao i još jedna zgrada u njihovoj neposrednoj blizini. Ovaj kraj je doživljavao i doživio podosta nemira i nedaća, postajao meta i granično mjesto u čemu je i navedena kula imala određenu ulogu.
Srpsko dijete koje je pretučeno, odvedeno i poturčeno u Carigradu, veliki turski vezir Mehmed paša Sokolović, ostavio je u zadužbinu izgradnju mosta koja je počela 1571. godine. Tik uz most se pravi i karavan saraj u kome su se, poslije napornog puta, odmarali putnici i njihovi konji.
Grad je doživio razvoj tek sa izgradnjom uskotračne pruge Sarajevo-Višegrad. Tek od 1906. godine se počinju eksploatisati rudna bogatstva u Višegradu i razvijati industrija, počinju se praviti fabrike. Jedna od prvih u gradu je fabrika eksploatacije šuma i prerade drveta u pilanama u fabrici zvanoj "Varda" kao i fabrika za proizvodnju boja u Dobrunu. Za vrijeme drugog svjetskog rata Višegrad je bio polurazrušen, međutim, Višegrad vremenom postaje značajno industrijsko turističko mjesto.

 

3. ĆUPRIJA NA DRINI

Mehmed paša Sokolović koji je kao dijete odveden u Carigrad ("Danak u krvi"), gdje je postao veliki vezir, naredi da se kao njegova zadužbina izgradi most - "most kome ravna nema". Gradnja je trajala od 1571. do 1577. godine, izgrađena je prelepa građevina sa 11 lukova, ukupne dužine 179,44m, visine nad normalnim vodostajem rijeke 15,40m i širine kolovoza 6 metara. Ćuprija je građena od kamena sedre koji je dovežen iz majdana kod Višegradske banje. Na sredini mosta urađena je sofa na kojoj se mogu odmarati putnici namjernici, a preko puta nje podignuta je kamena ploča na kojoj su arapskim dželi sulus pismom pisani stihovi pjesnika Nihadija o tvorcu ove čudesne građevine. Most je projektovan tako da mu ni veliki povodan 1896. godine, kada je nabujala matica Drine i preko metar preplavila ćupriju nije mogao naškoditi. Ćupriju je opisao nobelovac Ivo Andrić u čuvenom romanu "Na Drini ćuprija".
"Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije mojim očima bolje i vrednije od mostova"...
"Život je neshvatljivo čudo, koje se neprestano troši i osipa, a traje večno kao na Drini ćuprija."
Ivo Andrić

 

4. STATISTIČKI PODACI

Područje opštine Višegrad obuhvata oko 448 km2, od čega su oko 60% šume, pašnjaci 10%, livade 10%, i vrtovi i voćnjaci 12%.
Na području opštine po zvaničnom popisu iz 1999. godine živi 18.860 stanovnika. Registrovanih STR - 75, SZR - 43, zabavne agencije - 8, auto-prevoznika - 10, taksista - 9, ugostiteljskih objekata - 31, auto-škola - 4, pijačnih tezgi - 40.
U privredi je zaposleno 3148, u privatnom sektoru 467, korisnici penzija 2330, nezaposlena lica prijavljena od Zavoda 827.
Ukupan broj zaposlenih 3148 radnika, a nezaposlenih 1750.

5. HIDROELEKTRANA NA DRINI - VIŠEGRAD

HE VIŠEGRAD je riječni tip postrojenja sa branom gravitaciono-betonskog tipa, koju sačinjavaju gravitacioni blokovi uz desnu i lijevu obalu.
Ovakva konstrukcija pregrade sa maksimalnom kotom uspona 336m nadmorske visine, omogućava formiranje akumulacionog jezera dužine 34km, uz tok rijeke Drine i 17km uz tok rijeke Lima, ukupne zapremine od 161000m3 od čega na korisni prostor otpada 101000m3. Elektrana je povezana sa elektro-energetskim sistemom Republike Srbije preko sloga od tri monofazna transformatora u trofaznom spoju (četvrta monofazna jedinica kao rezerva) svaka snage 115MW i prenosnog omjera 15.75/420kW i dalekovoda 400kW dužine 4.5km, koji vezuje Elektranu sa tC Višegrad 400/110/35/20kW.
Prosječna godišnja proizvodnja je 1120GWh.

6. REHABILITACIONI CENTAR "VILINA VLAS"

Objekat sa medicinskim i ugostiteljskim dijelovima. Kapacitet do 160 ležajeva (jednokrevetne i dvokrevetne sobe i apartmani). Takođe raspolaže sa 18 apartmana za najzahtevnije goste kao i luksuzno opremljene bungalove. U sklopu hotela su i saloni za društvene igre, aperitiv bar, terasa, zatvoren bazen (18x16 metara) sa toplom radiaktivnom vodom, tu je i teretana. Pored bazena terapijskim programom je obuhvaćena elektroterapija, sonoterapija, magnetnoterapija, termoterapija, kineziterapija i mehanoterapija.
Terapijski proces je pod stalnim nadzorom kompletnog medicinskog tima. Indikacije za liječenje, rehabilitaciju i oporavak:
- reumatske bolesti
- neurološka stanja bolesti
- ortopedske bolesti i deformiteti
- hirurška stanja i oboljenja
- ginekološka oboljenja
- oboljenja disajnih puteva
- gerijatrijska oboljenja
Temperatura vode je 34°C. Voda sadrži: natrijum, kalijum, kalcijum, magnezijum, aluminijum, litijum, troncijum, mangan, željezo, amonijum, hidrokarbonit, hlor, sulfate, i druge. Hotel je udaljen od grada 5 kilometara, tako da je i nadmorska visina 460m.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com