TELEFONSKI IMENIK :: MEDICINA :: VISOKA MED.ŠKOLA PD

 

Adresa: Nikole Pašića 4a, PRIJEDOR
Telefon: 052/242-383 Direktor
052/212-076 Sekretar
052/241-680 Studentska služba
052/242-382 Računovodstvo
Web: www.vmspd.com
   

VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

Visoka medicinska škola Prijedor je javna visokoškolska ustanova koja se bavi nastavom i drugim vidovima edukacije i stručnog osposobljavanja studenata medicinske struke prvog studijskog ciklusa (stepen Bachelor), a u skladu sa strateškim ciljevima visokog obrazovanja i zraženim u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999. godine).

U periodu od 1997. do 2006. godine studenti su se upisivali na studij više medicinske škole na pet studijskih grupa:
viša medicinska sestra - tehničar
viši fizioterapeut
viši radiološki tehničar
viši sanitarni tehničar
viši medicinsko-laboratorijski tehničar

Studij na Višoj medicinskoj školi Prijedor završilo je 750 studenata.

Od školske 2007/08.godine Viša medicinska škola nastavlja sa radom kao VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR, a na osnovu Saglasnosti na statusnu promjenu koju je dalo Ministarstvo prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske. Škola ima svojstvo pravnog lica čiji je osnivač Republika Srpska. Sjedište Visoke medicinske škole je u Prijedoru, Ul. Nikole Pašića 4 A.

Visoka medicinska škola je autonomna u obavljanju svoje djelatnosti. Škola uživa slobodu u nastavnom, stručnom i naučno-istraživačkom radu unutar svoje registrovane djelatnosti.

Obrazovna djelatnost

Visoka medicinska škola Prijedor organizuje i provodi prvi ciklus dodiplomskog studija u trajanju tri godine za studente medicinske struke na četiri studijska programa:
zdravstvena njega;
fizioterapija;
sanitarno inženjerstvo;
medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo.

Stručni nazivi koji se stiču završavanjem studija su:
diplomirana medicinska sestra;
diplomirani fizioterapeut;
diplomirani sanitarni inženjer;
diplomirani medicinsko-laboratorisjki inženjer.

Upis na studij

Pristup visokom obrazovanju na sve studijske programe Visoke medicinske škole Prijedor imaju lica koja su završila četvorogodišnje srednje obrazovanje. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Škole.

Kandidati za upis polažu prijemni/kvalifikacioni ispit iz:
biologije i hemije na studijskim programima ZDRAVSTVENE NJEGE, SANITARNOG INŽENJERSTVA i MEDICINSKO-LABORATORIJSKOG INŽENJERSTVA; biologije i fizike na studijskom programu FIZIOTERAPIJE.
Redosljed kandidata za upis na studij utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u četvorogodišnjem srednjem obrazovanju (do 50 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (do 50 bodova).

Organizacija i način studiranja

Škola organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja se dijeli na dva semestra - zimski i ljetnji. Semestri traju po 15 sedmica.
Teorijska nastava i vježbe izvode se u učionicama, laboratorijama i kabinetima Škole.
Dio programskih sadržaja realizuje se u nastavnim bazama Škole: Opšta bolnica Prijedor, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju "Mlječanica" Kozarska Dubica i drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama.
Organizacija i izvodenje studiranja odvija se u skladu sa Pravilima studiranja na Visokoj medicinskoj školi Prijedor, koja donosi nadležni stručni organ Škole.
Student koji izvrši obaveze utvrđene studijskim programom i položi sve ispite - završio je studije.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com