TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: VODOVOD BL

 

Adresa: 22. aprila br. 2
78000 Banja Luka
Telefon: 051/212-316, 212-428, 212-480
Fax: 051/212-380
E-mail: vodovod@blic.net
   

PROIZVODNJA, DISTRIBUCIJA I KONTROLA KVALITETA VODE – NOVOSELIJA

Ul. Sime i Ilije Partala br. 17
Tel/Fax: 051/413-190, 413-194
E-mail: pitkavoda@blic.net
E-mail: kvalvode@teol.net

ODRŽAVANJE

Ul. Bulevar Živojina Mišića 24 (Filipovića polje)
Telefoni: 051/258-678, 258-679
Fax: 051/258-680
E-mail: vodovodt@teol.net

 

Osnovna djelatnost "Vodovod"-a je snabdijevanje potrošača pitkom i higijenski ispravnom vodom, odvođenje otpadnih voda, održavanje, opravka, rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, održavanje priključaka, vodomjera, hidranata, izrada tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta vode, dezinfekcija vodovodne mreže ..., o čemu se brine 329 zaposlenih radnika. 

U skladu sa novim zakonskim odredbama Okružni privredni sud Banjaluka, decembra 2011. godine izvršio je prenos prava svojine na udjelu državnog kapitala na jedinicu lokalne samouprave, tj. na grad Banjaluku. Ovom promjenom kompletna funkcija vodosnabdijevanja prenesena je sa državnog nivoa na lokalnu zajednicu, koja se i do sada brinula o razvoju infrastukture vodosnabdijevanja, a očekivati je da će ova promjena doprinijeti kako uspješnijem razvoju, tako i ukupnom funkcionisanju djelatnosti.

 

ISTORIJAT

Početak organizovanog snabdijevanja vodom za piće Banjaluke datira od 1908. godine, kada je aktivirano izvorište Subotica, iz kojeg se i danas crpi 15-20 l/s vode.

Međutim, osnovna sirovina za obezbjeđenje pitke vode je rijeka Vrbas. Vodozahvatno područje nalazi se u Novoseliji, 6 km uzvodno od grada.

  1. Od 1942. godine koristi se bunarski sistem (kasnije renoviran i dograđivan), iz kojeg se i danas crpi do 400 l/s;

  2. Od 1977. godine u funkciji je fabrika vode.

  3. Voda se zahvata iz rijeke Vrbas, kondicionira i ovim putem se obezbjeđuje oko 600 l/s;

  4. Od 2007. godine u funkciji je novoizgrađena filterska stanica koja direktnom filtracijom 75% dana u godini obezbjeđuje 800 l/s;

  5. Od 2012. godine puštanjem u rad objekta za pripremu vode stvoreni su uslovi za novih 400 l/s.

PROIZVODNJA VODE

Vodovodni sistem "Vodovod"-a proizvede i distribuira danas oko 1020 l/s vode tokom 24 časa ili oko 29 miliona m3 vode godišnje. Nakon puštanja u rad novoizgrađenih objekata II faze fabrike vode maksimalan kapacitet proizvodnje je 1420 l/s. U periodu od 1997. godine do 2000. godine, donatorskim i vlastitim sredstvima, izvršena je rekonstrukcija sistema u svim segmentima, čime je značajno poboljšano vodosnabdijevanje i smanjeni gubici sa 49% na 33,47%.

Za fabriku vode obezbjeđeno je trostrano napajanje električnom energijom.

Vodovodna mreža je regionalnog karaktera, jer vodom snabdijeva grad Banja Luku, opštinu Čelinac i dio opštine Laktaši (naselje Trn i Slatina). Procjena je da "Vodovod" Banja Luka vodom za piće snabdijeva oko 214 000 stanovnika.

Svakodnevnu kontrolu kvaliteta vode, od vodozahvata do portošača, prema planu i u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, obavlja vlastita i laboratorija Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, gdje se godišnje analizira oko 12 000 uzoraka vode u hemijskom i mikrobiološkom pogledu.
U sklopu periodičnih pregleda, analize se rade i u verifikovanim zdravstvenim i drugim validnim ustanovama u Srbiji i Hrvatskoj.
Higijenska ispravnost vode za piće potvrđuje se kontrolom i od strane Sanitarne inspekcije, kojoj se redovno na uvid dostavljaju laboratorijski nalazi svih navedenih institucija.
Sve ove analize pokazuju da Banjalučani piju higijenski ispravnu vodu, koju nije potrebno dodatno filtrirati.

DISTRIBUTIVNA MREŽA

Osnovna primarna mreža urbanog područja grada Banja Luka je oko 253 km. Uključujući vodovod za Čelinac i Laktaše i izvorište Suboticu dužina je oko 283 km. Zajedno sa sekundarnom i priključnom mrežom ukupna dužina mreže je 890 km. Ukupan rezervoarski prostor vodovodnog sistema Banjaluke iznosi 16 050 m3, zajedno sa 5 prepumpnih stanica.

U sistemu je ugrađeno 31 565 vodomjera, i to:

  1. 25 505 za individualne potrošače,
  2. 2 299 za stambene blokove,
  3. 3 761 za privredu, zanatstvo i ustanove.

 

Kanalizaciona mreža u gradu datira od 1912. godine. Današnji sistem je mješovitog i separatnog tipa ukupne dužine oko 350 km.

ODRŽAVANJE

 

Sektor održavanja je tehnički i kadrovski osposobljen za izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, za čime gotovo svakodnevno ima potrebe, najčešće na osnovu poziva građana.
Kvarovi na mreži prijavljuju se na telefone:

258-678 i 258-679

Kvarovi su česti usljed dotrajale mreže, rađene od različitih materijala, ali i radi neodgovornog ponašanja, naročito korisnika kanalizacione mreže.

Postoji mogućnost pružanja usluga trećim licima specijalnom opremom i mehanizacijom, kao i opravka i baždaranje vodomjera i drugih uređaja.

NOVA FABRIKA

Skupština Grada Banje Luke donijela je 4. marta 2002. godine Odluku o izgradnji druge faze fabrike vode PP "Novoselija 2".

Na osnovu temeljnih analiza sirove vode rijeke Vrbas i više od godinu dana provedenih istraživanja na pilot postrojenju, odabran je optimalni tehnološki proces, osavremljen i kompatibilan sa postojećim postrojenjem. Obezbjeđena je urbanističko-tehnička dokumentacija i u I fazi izgrađena filterska stanica za direktnu filtraciju 800 l/s vode, što se može koristiti 75% dana u godini, jer to kvalitet Vrbasa dozvoljava. Izgrađen je i rezervoar za vodu za piće od 7.000 m3. Novoizgrađeni objekti u rad su pušteni 19.04.2007. godine. To je obezbijedilo potrošačima dovoljne količine vode, naročito u ljetnom periodu kada rastu potrebe za vodom."
Tako je završena prva etapa u realizaciji projekta II faze fabrike vode.
Slijedila je nabavka tehnološko procesne opreme za objekat za pripremu vode. Radilo se o opremi za bistrenje vode i predozonizaciju, što čini znatnu modernizaciju tehnološkog procesa u odnosu na postojeću fabriku vode. Pošto je ova etapa finansirana iz kreditnih sredstava Svjetske banke sve aktivnosti su vođene uz njihovu stručnu podršku i procedure. Nabavljena je oprema eminentnih svjetskih proizvođača za jednu liniju pripreme vode od 400 l/s. Oprema je uslovljavala izradu izvedbenog projekta, pa je nakon nabavke obezbjeđena urbanističko–tehnička dokumentacija i projektovanje, izvršen izbor izvođača radova i u avgustvu 2012. godine završena je gradnja na objektu, koji je u rad pušten 27. septembra 2012. godine.

Ovim projekat još nije završen. Planirano je proširenje hemijske zgrade, izgradnja objekta za tretman mulja i otpadnih voda od pranja filtera, zaštita od hidrauličkog udara, rekonstrukcija vodozahvata, izgradnja opšte laboratorije, vanjsko uređenje, kao i montaža druge linije opreme za bistrenje od 400 l/s kada potrebe Grada to budu nalagale, ali sve ovo, naravno, zavisiće od raspoloživih finansijskih sredstava.

PLANOVI

 

Planirane aktivnosti razvoja sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda do 2020. godine odvijaće se po fazama, pri čemu će neke imati prioritet, a neke biti trajni zadaci. Ovom prilikom izdvajamo: nastavak kampanje na sistemskom otklanjanju gubitaka, idejno rješenje vodosnabdijevanja sjevernog dijela grada (Tunjice), idejno rješenje odvođenja i tretmana otpadnih voda u gradu, izgradnja i proširenje rezevoarskog prostora, izgradnja cjevovodne mreže, naročito većih profila, te završetak radova na izgradnji druge faze fabrike vode u Novoseliji.

EKOLOGIJA

 

Pod motom "Voda nam je zajedničko dobro i briga" od 2002. godine "Vodovod" je pokretač i organizator mnogih akcija u tom pravcu. Jedno su konkretne akcije na uređenju i čišćenju rijeke, a drugo kontinuirana aktivnost na izgradnji i jačanju svijesti da nam je čuvanje i zaštita životnih prostora, a posebno vode, trajna potreba i obaveza. Kroz različite oblike i sadržaje iniciramo, organizujemo i materijalno stimulišemo sve zajedničke akcije koje idu u pravcu zaštite rijeke Vrbas. Poseban oslonac u ovim akcijama su nam djeca, omladina, ekološke i sportske organizacije čija je sadašnjost i budućnost vezana za Vrbas, koji su sa nama u svim akcijama uređenja i čišćenja obala i okoline, a koji, pored ostalog, svoju ljubav iskazuju i kroz brojne likovne i literarne radove.

Tradicionalno mnoge od navedenih aktivnosti provodimo na Svjetski dan voda – 22. mart.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com