TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: VUKOSAVLJE

 

Adresa: Cara Lazara bb
74470 VUKOSAVLJE
Telefon: 053/811-129 - centrala i načelnik
053/810-862 - katastar
Fax: 053/812-470
   

 

POLOŽAJ

Opština Vukosavlje se nalazi na sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a spada u izrazito nerazvijene opštine u Republici Srpskoj. Na sjevernom dijelu graniči sa Federacijom BiH, odnosno opštinom Odžak. Njena istočna i jugoistočna granica dodiruje granični dio opštine Modriča. Sjeverozapadni dio graniči sa opštinom Bosanski Brod.

Prostor opštine Vukosavlje pripada južnim obroncima Panonske nizije, odnosno Bosanske Posavine, sjeverozapadno.

Istočni dio prostora većim dijelom je ravničarski. Izgrađuju ga aluvijalne naslage šljunka, pijeska i gline. Dio zapadnog pobrđa (Brezici - Kuduze - kosa Đ. Bare) predstavljen je terasom sa najvišom apsolutnom visinom od 150 m, sa blagim kosinama prema ravničarskom dijelu. Terasni sedimenti zapadnog pobrđa sadrže različite lito članove, pijesak, šljunak, glinu i slično, debljine od 0 - 5 m. Krajni zapadni dio (Dobor - Brdo) čini pobrđe čije su najviše apsolutne visine 200m, a ispresijecano je većim poprečnim i erozivnim dolinama. Najviši vrh na planini - gori Vučijak je Bandera visine 362 m u selu Jošava.

Područje Vukosavlja pripada umjereno kontinentalnoj klimi Panonskog pojasa. Srednja godišnja temperatura vazduha je 10 - 12°C, dok je najhladniji mjesec u godini decembar sa srednjom temperaturom vazduha od 0 - 2°C, a najtopliji mjesec je avgust sa temperaturom od 20 - 22°C u prosjeku.

Prosječna godišnja količina padavina iznosi 800 - 900 mm, a prosječna vlažnost vazduha na ovim prostorima je 75 - 80%, što je dosta povoljan režim vlažnosti za razvoj vegetacije.

Snijeg počinje u novembru i zadržava se do aprila. Najviše snježnih padavina ima u januaru, februaru i decembru. Srednja visina snijega iznosi 20 - 40 cm.

Opština Vukosavlje je Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila svoje oblike i granice. Naime, od prijeratnog dijela opštine Odžak, koja je u toku rata dobila naziv Vukosavlje, podijeljena je teritorija opštine na dva dijela. Jedan dio je dodijeljen Federaciji BiH pod nazivom Odžak, a drugi dio Republici Srpskoj na kojoj i danas svoj prosperitet i sigurnost obezbjeđuje opština Vukosavlje. Ona obuhvata naseljena mjesta Gnionicu, Jošavu, Jezero, dijelove Srnave i dijelove Ade, Potočana i Vrbovca. Ovoj teritoriji pripojena su i naseljena mjesta Jakeš, Pećnik i Modrički Lug koja su ranije pripadala opštini Modriča.

 

 

STANOVNIŠTVO

Na prostoru od 8156 ha živi 6800 stanovnika. Pored prijeratnog stanovništva opštine koje se u potpunosti vratilo na svoja imanja živi i dio ljudi koji su došli iz drugih krajeva bivše Jugoslavije i žele tu da ostanu i egzistiraju.

Nacionalna struktura je sljedeća:

 • srba .....................................3400 ljudi
 • bošnjaka..............................2800 ljudi
 • hrvata....................................520 ljudi
 • ostalih.....................................80 ljudi

Struktura povratnika i raseljenih lica je sljedeća:

 • povratnika..........................3400 ljudi
 • raseljenih lica.......................850 ljudi

Starosna struktura je sljedeća:

 • 0 - 7 godina..........................332 stanovnika
 • 8 - 15 godina........................529 stanovnika
 • 16 - 25 godina......................690 stanovnika
 • 26 - 65 godina ...................4969 stanovnika
 • preko 66 godina...................280 stanovnika

 

INDUSTRIJA

U ranijem periodu kompletna industrijska proizvodnja vršena je u industrijskim zonama susjednih gradova, i to opštine Odžak i Modriča. Po završetku ratnih događanja vlasti opštine Vukosavlje pokušale su da izgrade industrijske kapacitete, ali se to nije desilo, dijelom zbog neriješenih imovinskih pitanja, a dijelom zbog započetog procesa privatazacije.

Trenutno nema ni jednog industrijskog kapaciteta.

Postoje potencijalne mogućnosti za organizovanje djelatnosti u oblasti eksploatacije mineralnih bogatstava krečnjaka koji se koristi za proizvodnju kreča i kvarcnog pijeska. Ova izvorišta se nalaze na potezu sela Pećnik i Gnionica.

Kao potencijalne sudionike u razvoju industrije potrebno je spomenuti mlinsko-pekarsku, građevinsku i stolarsku djelatnost, čiji razvoj treba podstaći, kao i privući nove vrste djelatnosti, koje imaju potencijal za razvoj u industriji.

 

TURIZAM

S obzirom da je teritorija opštine karakteristična po spajanju Panonske nizije i ogranaka planine Vučijak, postoje sve pretpostavke za razvoj lovnog i seoskog turizma. Ipak, u opštini ne postoji ni jedan turistički kapacitet sa prenoćištem i vodičima. Međutim, treba napomenuti da se lovni turizam odvija posredstvom registrovanog lovačkog društva, koje povremeno okuplja i strana lovačka udruženja.

 

POLJOPRIVREDA I STOČARSTVO

Najveći privredni potencijal ove opštine predstavlja razvoj poljoprivrede i malog preduzetništva. Međutim, veliku poteškoću pokretanja razvoja čini činjenica da planirani budžet opštine za ovu godinu iznosi samo 480572,00 KM, kao i posljedica nepostojanja eksternih prihoda u značajnijoj mjeri, čime se opet vraćamo na potrebu otvaranja novih preduzeća.

S obzirom na reljef i kvalitet zemljišta opština posjeduje izuzetan poljoprivredni potencijal, koji se optimalno može iskoristiti udruživanjem brojnih individualnih poljoprivrednih proizvođača. Do sada je dominirala proizvodnja žitarica, prije svega pšenice, kukuruza, kao i zobi i ječma. Pored toga stanovništvo se bavilo i uzgojem povrtlarskih biljaka. Znatne površine su zadržane pod pašnjacima zboga tova, odnosno uzgoja stoke, prije svega junadi, ali i zbog ishrane muznih krava.

Od ukupne površine teritorije opštine od 8156 ha, od čega na ravničarski dio otpada oko 45%, a na brdsko područje 55%.

 

ŠUMARSTVO

Područje naše opštine zauzima površinu od 2676 ha pod šumama, od toga 654 ha u individualnom, a 2022 ha u državnom sektoru. Šume kao najvažniji prirodni ekosistemi, stalno su izloženi napadu više vrsta biotičkih i abiotičkih štetnih antropogenih uticaja. Posebna pažnja se obraća na zaštitu šuma od požara, biljnih bolesti i napadu štetnih insekata. Pojava sušenja stabala je česta na području ovog Revira, posebno u šumama hrasta kitnjaka gdje je to izraženije u sastojinama veće starosti. Kao jedan od bitnih načina zaštite šuma je čuvanje šuma od bespravne i nekontrolisane sječe i u smislu Zakona o šumama neophodno je spriječiti pustošenje šuma.

 

INFRASTRUKTURA

Infrastruktura i njeno stanje igra značajnu ulogu u razvoju opštine Vukosavlje. Ovo je tim bitnije, ako se uzmu u obzir i razvojni putevi uže i šire regije u kojoj svoja prava i obaveze ostvaruje i naša opština.

Između ostalih poslova lokalna samouprava za koju je opština nadležna svakako su i uređenje prostora, urbanističko - stambena politika, uređenje naselja, vođenje i održavanje katastra zemljišta i drugih nekretnina, uređenje komunalnih objekata i izgradnja i održavanje vodovodne mreže, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih objekata infrastrukture. Osim ovoga, u saradnji sa višim nivoima vlasti i nadležnih javnih ustanova stara se o izgradnji i korištenju nisko i visoko naponske električne i PTT mreže, te brine o finansiranju svih drugih potreba koje su od interesa građana ove opštine.

 

PUTEVI

Na području opštine Vukosavlje ukupno je izgrađeno 75,499 km putne mreže, od čega je 32,165 km sa asfaltnom podlogom i 43,334 km sa makadamskom podlogom.

Putni pravac M-17 Jakešnica-Odžak je magistralnog karaktera i u dužini od 3,050 km prolazi kroz ovu opštinu. Cijelom dužinom je sa asfaltnom podlogom, a održavanje i nadzor nad ovom dionicom je u nadležnosti Republičke direkcije za puteve Republike Srpske. Ostali dio putne mreže je u nadležnosti opštine, a sačinjavaju ga:

  • lokalni putevi ukupne dužine 55,125 km, od čega je 21,700 km asfaltne i 33,425 km makadamske podloge,
  • ulična putna mreža ukupne dužine od 9,830 km sa 7,415 km asfaltne i 2,415 km makadamske podloge,
  • novoizgrađena putna mreža u naseljima Vukosavlje i Jezero u ukupnoj dužini od 7,494 km sa makadamskom podlogom i
  • povezivanje koridora autoputa Vc sa mrežom regionalnih i magistralnih puteva vrši se i u Vukosavlju, odnosno Jakešu sa M-17.1, odnosno M-14.1.- 4 (Modriča).
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com