TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: Š.G. ZELENGORA

 

Adresa: Omladinska 11
71230 KALINOVIK
Telefon: 057/623-111 (centrala)
057/623-453 (direktor)
057/623-351 (komercijala)
Fax: 057/623-351
Email: sg.zel@paleol.net
   

Шумско газдинство "Зеленгора" управља и газдује са шумама и шумским земљиштем на "Калиновачком" шумскопривредном подручју, за општину Калиновик.
У саставу ЈПШ "Српске шуме" дјелује од његовог оснивања 1993. године. Приватизацијом нестратешког дијела капитала дјелатност искоришћавања шума је изузета из Шумског газдинства, те са припадајућим средствима рада и радницима организовани у ОДП "Лелија" Калиновик.

Шумски фонд којим управља и газдује ово Шумско газдинство састоји се од:
- Површина шума и шумског земљишта је 27.346 ha, са учешћем високих шума са природном обновом 57%, шумских култура 1%, изданачких шума 18%, површина подесних за пошумљавање 13%, те површина неподесних за пошумљавање и газдовање 8% и узурпације З%.
- Залихе свеукупне дрвне масе 5,617.000м3, са учешћем четинара 22% и лишћара78%. Залиха од 275м3/ha је за 35м3/ha или 14% већа од просјечне залихе у Предузећу.
- Годишњи запремински прираст свеукупне дрвне масе 107.000м3 или 5,20м3/ha је мањи од просјека у Предузећу за 200м3/ha или 28%.
- Сјечиви етат свеукупне дрвне масе 264.500 м3 је већи од прираста за 157.500м3 или 247%.
- Извршени обим сјеча у последњих седам година је просјечно годишње износио 40.000м3 свеукупне дрвне масе што представља 15% етата и 37% прираста.

Нескладан однос између прираста и етата је последица извршених вишегодишњих сјеча значајно испод етата. У односу на шумски фонд Предузећа учествује у површинама са 2,88%, залихама дрвне масе 3,28%, годишњем запреминском прирасту 2,09%, етату 6,98м3 и извршеним сјечама 2,05%.
Нису регистроване веће штете од човјека. У протеклих седам година за бесправну сјечу и крађу дрвета поднесено је 10 пријава на име отуђене дрвне масе од 686 КМ. У исто вријеме у 6 шумских пожара на површини од 8ha уништена је дрвна маса у количини од 2.953м3 чија вриједност износи 320.230 КМ са трошковима гашења од 10.010 КМ.

Орловачко језеро

У последњих седам година обављено је пошумљавање на површини од 134ha са утрошеним средствима од 281.300 КМ и то у простој репродукцији 281.300 КМ или 100%.
Предвиђен је завршетак нове шумскопривредне основе и њено доношење до краја 2003. године. Инвестициона улагања у последњих седам година износила су 1,053.176 КМ, са неповољном структуром утрошка средстава (улагања у станове 304.991 КМ).
Отвореност шумскопривредног подручја шумским од 7,74 km/000ha и јавним путевима од 2,79km/000ha или укупно 10,52 km/1000ha je нешто повољнија од просјека отворености шумског фонда у Предузећу.
Шумско газдинство се није бавило искоришћавањем споредних шумских производа. Шумско газдинство газдује са Привредним ловиштем "Трескавица" на површини од 10.892ha.
Шумско газдинство пружа стручне услуге у газдовању приватним шумама на површини 1.809/hа, са залихом свеукупне дрвне масе 294.591 m3, годишњим запреминским прирастом 7.635m3 и етатом 4.698m3.

Своје пословање Шумско газдинство обавља са 72 радника у сталном радном односу чији је Друштвени стандард у складу са обавезама по Гранском колективном уговору.
Остварени финансијски резултати су до последње три године незадовољавајући, јер су исказани по завршним рачунима губици у пословању. Охрабрује податак да од 1999. године Шумско газдинство остварује позитиван финансијски резултат у висини реалног очекивања.
На шумскопривредном подручју постоје реални предуслови за развој ловног туризма, обзиром на високовриједну дивљач у ловишту којим газдује.

ШУМСКА УПРАВА “ТРЕСКАВИЦА” ТРНОВО
директор: 057/610-245, 612-024, 612-017
телефакс: 057/610-057
правна служба: 057/612-015
комерцијална служба: 057/612-027
припрема производње: 057/612-019
узгој и заштита: 057/340-549
централа: 057/612-013
e-mail: sgtrnovo@teol.net

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com